טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

מנחם סטודנט טיפול בצל מלחמה

כל הזכויות בשפה העברית שמורות למנחם סטודנט © 2021 וחברת מ.י.פירם בע"מ. .1001 . מושב בית חרות, ת.ד mstudent@myfiram.com כתובת מייל:

. הדפס בירושלים כל ההדפסים הופקו והודפסו בסדנת ה

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום, הקלטה, אינטרנט ודואר אלקטרוני) ללא אישור בכתב ממנחם סטודנט או מחברת מ.י.פירם בע"מ.

800-2101012 : דאנקוד

עיצוב השער: נטע שהם עימוד: גרינהויז — הרצליה

Made with FlippingBook Learn more on our blog