תורת -התיקונים ויבא עד חברון - כמוהר"ר יוסף שלמה דיין זצוק"ל