עיריית תל אביב-יפו מנהל קהילה תרבות וספורט - אגף מרכז - מרחב מזרח - דצמבר 2019

מנהל קהילה תרבות וספורט

אגף מרכז - מרחב מזרח

2019 דצמבר

2017 • הנתונים המספריים מתייחסים לשנת

עיר ללא הפסקה

Kehila_mercaz_east @ mail.tel-aviv.gov.il | 03-7242775 : פקס I 03-7247961 : טלפון I תל- אביב 1 פינת אורי לסר 22 רחוב מודליאני 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker