ישועות יצחק - עלון בענייני פרשת השבוע

ראה

הפטרה: עניה סוערה

113 כ"ו אב תשע"ז

שבת שלום ומבורך אחים יקרים ואהובים !

ֹ רו ֹ ס ְ ח ַ י מ ֵּ ד ּ ו ּ נ ֶ יט ִ ב ֲ ע ַּ ט ת ֵ ב ֲ ע ַ ה ְ ו ֹ לו ָ ך ְ ד ָ ת י ֶ ח א ַּ ת ְ פ ִּ ת ַ ח ֹ ת ָ י פ ִּ ... כ ָ יך ֶ ח ַ ד א ַ ח ַ א ֵ ן מ ֹ יו ְ ב ֶ א ָ ך ְ ה ב ֶ י ְ ה ִ י י ִּ בפרשתנו התורה מצווה אותנו על מצוות צדקה כפי שנאמר "כ ".) דברים ט''ו ח'( ֹ ר לו ַ ס ְ ח ֶ אשר י ומצווה גדולה לתת צדקה לכל יהודי הזקוק לה. וכשנדייק בפסוקים נמצא שמי שיכול לתת צדקה ואינו נותן, בנוסף לכך שהוא מבטל מצוות עשה, ן". ֹ יו ְ ב ֶ א ָ ה ָ יך ִ ח ָ א ֵ מ ָ ך ְ ד ָ ת י ֶ ץ א ּ ֹ פ ְ ק ִ א ת ֹ ל ְ ו ָ ך ְ ב ָ ב ְ ת ל ֶ ץ א ֵּ מ ַ א ְ א ת ֹ עובר גם על איסור, כפי שהתורה : "ל מצוות הצדקה אינה רשות אלא חובה שהתורה מטילה על כל יחיד ועל החברה בכללותה. ועניינה, לעזור ולתמוך בחולים וזקנים, יתומים ואלמנות, שאינם יכולים לקיים את עצמם. ועל ידי שאנו מתמודדים עם הקשיים שישנם בעולם, ומסייעים לסובלים ולמסכנים, אנו מתקנים את העולם ומקרבים את הגאולה, וכפי שאמרו ת". ֹ לו ָּ ג ִ ה ְ י ל ִ ת ָ ק ְ ד ִ צ ְ א ו ֹ בו ָ י ל ִ ת ָ ע ּ ו ׁ ש ְ ה י ָ ב ֹ רו ְ י ק ִּ ה כ ָ ק ָ ד ְ צ ּ ו ׂ ש ֲ ע ַ ט ו ָּ פ ְׁ ש ִ מ ּ רו ְ מ ִׁ ר ה' ש ַ מ ָ ה א ֹּ חכמים: "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר )ישעיה נו( "כ על הדרך שקיימו גדולי ישראל את מצוות הצדקה נלמד מן המעשה הבא:על אלמנה אחת שבאה לפני הרב הקדוש רבי חיים מצאנז זצ"ל ובכתה לפניו שעולליה שואלים לחם וביתה ריק והיא חייבת כסף רב עבור עגלה מלאה תפוחים שקנתה כדי למכרם בדוכנה שבשוק."ומה הבעיה?" - שאל הרב "לדאבון ליבי אנשים הוציאו עליהם לעז שהם חמוצים ורקובים ואינני יכולה למוכרם" - יבבה האלמנה המסכנה... נרעש הרבי וקם ממקומו, עזב את קהל חסידיו והלך אל השוק, נעמד מאחורי הדוכן של האישה והתחיל לקרוא כאחד הסוחרים: "קנו, אנשים, קנו תפוחים – תפוחים טובים ומתוקים"! האנשים נהרו מכל העברים ונאבקו זה בזה כדי לקנות תפוח מידיו של הרבי, לקחו ושילמו, לקחו ושילמו וכעבור כמה דקות לא נותר תפוח אחד – וביד הרבי היה צרור גדול של מעות.הושיט הרבי את הצרור לאלמנה הנדהמת ואמר: "רואה את, סתם חששת, התפוחים טובים היו, ראי – כולם נמכרו, ולא נשאר אפילו אחד !ממעשה זה למדים אנו את מעלת מצוות הצדקה שכל כך ערכה גדול , שפילו רבנים גדולים ביותר לא התבישו וביזו את עצמם על מנת לאסוף כסף לצדקה !

אין ספק שפרשה זו נקרית סמוך לירח האיתנים בו כל עם ישראל סועד את סעודות החג , באה פרשה זו להזכיר לנו לעזור לאותם עניים שחלילה לא יבושו בשולחנם הריק , יהי רצון שבזכות מצוות הצדקה נזכה לגאולה במהרה אכ''ר ! בברכת שבת שלום ומבורך הרב מאיר דוד מלכא

19:59 18:43 19:59 18:59 20:00 18:51 19:58 19:00

Made with FlippingBook Annual report