זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

* יצרף מסמכים וקבלות מתאימים - כל פנייה נדונה לגופו של עניין בוועדה בין-משרדית. * עובד הוראה המועסק על ידי בעלות אחרת יפנה לבעלות כנ"ל. * בכל מקרה יש לעדכן את מזכיר הסניף. ג. ביטוח נכות מקצועית

במקביל למשא ומתן ולהסכם שארגון המורים חתם עם חברת הפנסיה ''מבטחים החדשה'' , מקבוצת מנורה, הצלחנו גם לבטח את המורים בביטוח נכות מקצועית, דבר שלא היה קיים עד כה בכלל ולמורים בפרט. זהו הישג שאינו קיים בקרנות הפנסיה האחרות ואשר הגענו אליו הודות לגודלו של ארגון המורים, דבר שהכריע את המשא ומתן מול חברות הביטוח. התנאים טובים לאין שיעור מאלו שב''מבטחים'' הוותיקה ובפנסיה התקציבית של המדינה. ככל שמצטרפים יותר מורים לקרן הפנסיה ''מבטחים'' , על פי ההסדר שהשגנו, הטבה זו תלך ותתרחב לציבור גדול יותר של חברי הארגון. . כולם בלא עלות למורים הישג זה מתווסף לביטוחים האחרים שעשינו לחברינו, ביטוח זה מיועד למורים אשר אינם יכולים להמשיך לעבוד כמורים מסיבות בריאותיות וקרן הפנסיה לא מכירה בהם כנכים כפי שמפורט בסעיף ו' בהמשך. : עיקרי הביטוח ( ושבעקבותיה 17 - מחלה או תאונה שארעה לראשונה בתקופת הפוליסה )לפי סעיף מקרה הביטוח נכנס המבוטח למצב של אובדן כושר עבודה מלא. בכל מקרה שלקרן חובה לשלם פיצויי אובדן כושר כבודה למבוטח, סכום זה יופחת מהפיצויים להן זכאי המבוטח לקבל לפי תנאי פוליסה זו. מועד קרות הארוע יהיה על-פי קביעת רופא החברה. להלן פירוט מקרי הביטוח המכוסים על-פי פוליסה זו: א. בעיות גב משמעותיות המונעות יכולת עמידה וכוללות את התנאים הבאים: ממצא רנטגן משמעותי. 1. א ממצאים קליניים נוירולוגים משמעותיים כגון אובדן תחושה, הפרעות מוטוריות 2. א או אובדן שליטה על הסוגרים. אשפוז בבית חולים. 3. א ב. חוסר יכולת כתיבה - מגבלה רפואית המונעת אפשרות לכתוב )כולל בעיות עצביות ומוטוריות(. ג. אובדן כושר הדיבור - אובדן כושר הדיבור הדיבור/צרידות קשה ביותר המלווה בהופעת בצקת במיתרי הקול והופעת יבלות על פניהם והיא תוצר של .MISUSE/DISUSE ויכלול לכל SPEECH THERAPIST המצב הרפואי אובחן וטופל על-ידי קורסי טיפול ודיבור. 18 הפחות ד. אובדן כושר עבודה מלא - אי יכולתו המוחלטת של המבוטח כתוצאה ממקרה , לעסוק 75% הביטוח להמשיך לעסוק במקצוע ההוראה בשיעור של לפחות במקצוע בו עסק המבוטח עד לאותו האירוע. ימים לאחר קרות מקרה הביטוח , שבהם לא זכאי המבוטח 90 : תקופת המתנה לפיצויי חודשי. ד. ביטוח אחריות מקצועית )הביטוח אינו כרוך בתשלום( ארגון המורים ביטח את חבריו בביטוח אחריות מקצועית. ביטוח זה הינו יחיד במינו וללא עלות למורה חבר ארגון המורים. המשמעות היא שמורה זכאי להגנה משפטית ולכיסוי הוצאותיו בכל תביעה שיתבע והקשורה לעבודתו כמורה, מבלי שיצטרך להיות תלוי בטוב ליבו של המעסיק, אשר במקרים רבים בעבר ידע, לא אחת, להטיל האשמות במורה, תוך יצירת ניגוד עניינים בין המעסיק לבין המורה. מקרה הביטוח: 1.1 הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסויימים הנפתחים נגד המוטב, הנובעים ממעשה או מחדל שנעשה על ידו או שנטען שנעשה על ידו במהלך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הנקוב ברשימה כתאריך הרטרואקטיבי, לצורך ביצוע עבודתו במסגרת עיסוקו המקצועי כמורה - עובד הוראה במוסד חינוך מוכר, חבר ארגון המורים העל-יסודיים, לרבות הוצאות ערעור וייצוג עד לערכאה הסופית האפשרית,

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

55/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online