מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

זבולון לכדורגל הספר בית חיפה מכבי בחסות

חיפה מכבי הכדורגל מועדון בשיתוף , זבולון . א . מ לכדורגל הספר בית בהדרכת , קיבוצית באווירה , איכותית כדורגל לחווית להצטרף אתכם מזמינים . בכירים מאמנים

ספורט לתרבות ילדים וחינוך טיפוח " " המשחק ואהבת 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 מכבי כפר בקיבוץ '' זבולון ניצני '' הספר בבית הכדורגל במגרשי תתקיים הפעילות ושלישי ראשון : פעילות ימי ראשון סבב שני סבב שלישי סבב

עלות ח '' ש 265

חובת : רכישה ביגוד ערכת ח '' ש 350

03.10.21 הפעילות תחילת

: והרשמה לפרטים 04-8478161 בזבולון ספורט מחלקת 052-6608881 לכדורגל הספר בית מנהל ברוך צחי

36

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator