חוגגים שבעים שנות פריחה למדינת ישראל

‹‡–•‡ ‹‡—ƒ˜ ˜€€ƒ…ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~ ‚”ƒŒ Š~–—‡ ˜Ž‡ŒŠ ‚Ž— 70 ˜…‡˜’ Š –—Š ‹‡…Œ— ƒŽ~ ‚”ƒŒ ˜ƒ–˜‚ ‡ƒ–‡~

‹‡—€–Ž –‰ ƒŽŠƒ‰ƒ Œƒ”‡ ˜ƒŽ‰‚‚ ‚Ž‡ŒŠ 70 ‚ ˜ƒ€‡€…˜~ ‡‡”Ž ƒ‡…‡ ˜‡˜‡‡ƒƒ…˜ƒŠ‡’ ‚Ž‚Žƒ Š’Ž –‡—Ž —€–˜Ž ˜‡Š~–—‡ ‚ƒƒ~€ ˜’ƒ—ƒ ‚–‡—Œ “–~‚ ˜‚~Šƒ ˜—–ƒŒŠ ‚Ž‡ŒŠ ƒ‰ •ƒŠ…Š ƒ~ƒ ˜ƒ€‡€…‚ ˜…‡˜’ Š ˜~„ ‹‡„‡–‰Œ ƒŽ~ ‚Ž—‚ ˆ—Œ ƒŒ‡‡•˜‡— ‹‡ƒ–‡~ –’ŒŒ ˜ƒ‡ƒŽ ˜ƒ€‡€…‚ ‚”ƒŒ‚ ‡ƒ—‡‡ƒ ‹‡Ž‡€ŒŠ ‡ ƒ–†~‡˜ ‹‡ƒ—‡‡ ˜ƒ–˜‚ ‡„‰– ‹ …‡ ˜ƒ–˜‚ ˜•Š…Œ ‹‡Žƒƒ€Œƒ ‹‡Žƒ— ‹‡ƒ–‡~ ‹‰Š ‹‡Œ•ƒ– ƒ„‚ ˜‰–ƒŒ‚ ‚‡‡— ‚~ŠŒ‚ ‹‰˜ƒ’˜˜—‚Š ‹‡’”Œƒ

ƒ–ƒ—‡  ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~‚ ‚”ƒŒ‚ —~–

‡•Ž†ƒ Š‚ ˜ƒ–˜ ˜•Š…Œ ˜Š‚ŽŒ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker