מועצה אזורית זבולון חוגגת 70 למדינת ישראל - טיולים ביישובי המועצה

˜•Š…Œ

ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~ ‚”ƒŒ Š~–—‡ ˜Ž‡ŒŠ ‚Ž— 70 ˜€€ƒ… ‹‡ŽŒ„ƒŒ ‹‡—ƒ˜‚ ‹ƒ†Šƒ –‡‰‚Š ˜ƒŠŠ Š‡‡†Š ‹‡Šƒ‡† ‚”ƒŒ‚ ‡ƒ—‡‡ Šƒ… ~‰ ‚„

ƒŠƒ„ ~Œ

–ƒ€‡ ˜ƒ”ƒ… 27.1.2018

‹‡‡…–’‰ 2.2.2018 ‹‡•Œ‚ –— 1.2.2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker