תיאטרון יד למגינים - פסטיבל קיץ לכל המשפחה - 2017

˜•Š…Œ

ƒŠƒ„ ~ Œ

ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~ ‚”ƒŒ

†–ƒ’‚ƒ ˜ƒ–˜‚ –—Œ ‡  ƒŒ Š‡†’‚

‚…’—Œ‚ Š‰Š Š‡†’ “‡•

–ƒ€‡ ‹‡Ž‡€ŒŠ ‡ ƒ–†~‡˜

‹‡–€ƒŒŠƒ ‹‡Š‡Š ˜ƒ‡ƒŠ‡’ƒ ‹‡’ƒŒ ˜ƒ€”‚ ‘‡‰ Š— ‹‡‡Œƒ‡ ˜ƒŠŠ ƒ~ƒ Š D  —~–Œ ‹‡‡†–‰ ‡Œ„‚Š —‡ ‹Šƒ~ ‹‡’ƒŒŠƒ ˜ƒ€”‚Š 04-8431500 * ƒ’Š†ƒ * www.yadal.co.il ‹‡Ž‡€ŒŠ ‡ –˜~ ˆ– ˜‡Œ” ‚’‚ ‹‡‡†–‰Š ‹Šƒ‰Š ‚Œ‡Ž ‚—’ƒ…

ƒ–ƒ—‡  ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~‚ ‚”ƒŒ‚ —~–

‡•Ž†ƒ Š‚ ˜ƒ–˜ ˜•Š…Œ ˜Š‚ŽŒ

Made with