עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

B-18 אוטוקלב ! אולטימטיבית שימוש לחוויית

? ודאי באופן מיקרואורגניזמים משמיד לא שלך שהאוטוקלב חושש ? הביתה ללכת כדי לעבוד יסיים שהאוטוקלב לחכות לך נמאס ? הקריטי ברגע מזוקקים מים בלי להתקע כדי רק מזוקקים מים מיכלי לסחוב כח לך אין ? וסגירה לפתיחה , האוטוקלב דלת עם המאבק עליך נמאס

מחזורי מספר עם , המחמיר האירופאי Class B תקן • עם מורכב מכשור של גם מיטבי לעיקור ואקום לקצר כדי הכלים כמות לזיהוי ותכנית , אוויר צינורות העיקור זמן את ולניקוז לצנרת בחיבור , מים לזיקוק מובנית מערכת • בכל תקינה לסגירה , אלקטרונית שליטה עם דלת • והפסקת הדלת פתיחת על עצמאית ולשליטה פעם הייבוש לאחר עבודה שתלים ומגשי לקסטות והתאמה נשלפים מגשים 4 • סטנדרטיים עצמי וניקוי תחזוקה ומצב עצמי לניטור חיישנים מגוון • (' ל 23 בנפח זמין נוסף דגם ) ' ל 18 בנפח • ארגונומי B-18 לאוטוקלב עוברים :midmark מבית

אוטוקלב Midmark Newmed B18 מ “ מע + ₪ 16,000 - ב

של רב מספר לסטרל אפשר , נקי , שקט , מהר עובד , מצוין אוטוקלב " מפסיק והוא , המרפאה את ולעזוב אותו להפעיל אפשר , ברציפות פעמים "! אוטוקלב של תענוג ... לבד לעבוד רעננה ,( הפה לרפואת מומחה ) פטש יעקב ר " ד

יבשים יוצאים הכלים , מהיר , שקט , לתפעול פשוט מאד האוטוקלב " "! מרוצה מאד אני - בקיצור . מים לרוקן או למלא צריך לא ואתה שבע - באר , סבלייב סרגיי ר " ד

היא הסטריליזציה שרמת רגועה אני " בי קלאס " אוטוקלב עם ” צריך שלא והעובדה , האמינות , ההפעלה פשטות - ובכלל . מקסימלית את הופכים - לייבוש דלת פתיחת או מזוקקים מים מיכלי עם להתעסק “! תודה . מוצלחת לקניה B18 גן רמת ,' הרשקוביץ ליזט ר " ד

( איתן ) 054-2565357 : לפרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator