עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.13 היבטים כלכליים בריאותיים של טיפול משקם נתמך בשתלים מיליארד קרונות שוודיות 6.7 טיפולי שיניים בשוודיה מסובסדים באמצעות הסוכנות השוודית לביטוח לאומי, וסובסידיות של . שתלים דנטליים 2019 מיליון) בשנת 7.8( מיליון אנשים מתוך סך האוכלוסייה הבוגרת 4.2- מיליון אירו) הוקצו לכ 663 (בערך אחוזים מסך הסובסידיות לטיפולי שיניים 22- הינם בשימוש נפוץ להחלפת שיניים חסרות וההחזר הכספי הכרוך בכך היווה כ ). עלויות אלו, לעומת זאת, משקפות רק את הטיפול המשקם הראשוני, כולל התקנה 2021 , (הסוכנות השוודית לביטוח לאומי של שתל(ים) וטיפול משקם לאחר מכן, בעוד עלויות עבור הליכי מניעה ונהלים הקשורים לסיבוכים במהלך מעקב אינם נחשבים. הוערכה התרחשות של סיבוכים טכניים וביולוגיים במתרפאים שקיבלו טיפול שתלים. נתונים מצביעים על כך ששני סוגי הסיבוכים שכיחים ושניהולם דורש בדרך כלל הליכי טיפול נוספים. התערבויות אלו מייצרות עלויות חדשות ניכרות. במאמץ למנוע התרחשות של סיבוכים הקשורים לשתלים, לרוב מומלץ למתרפאים להגיע לטיפול תומך במהלך המעקב. ביקורי תחזוקה שוטפים למניעת פרי-אימפלנטיטיס עלולים ליצור עלויות משמעותיות בנוסף להשקעה הראשונית. עם זאת, כמות טיפולי השיניים הנצרכת על ידי מתרפאים המקבלים טיפול שתלים בתנאים יומיומיים אינה ברורה דיה. מטרה המחקר הנוכחי נועד להעריך עלויות הקשורות לטיפול משקם נתמך בשתל במהלך מעקב ארוך טווח ולזהות גורמי רקע רלוונטיים. שנים הוערכו בתיקי מתרפאים 8.2 עלויות הקשורות בהליכי מניעה והליכים הקשורים לסיבוכים לאורך תקופת מעקב ממוצעת של נבדקים שוודיים, אשר קיבלו טיפול משקם הנתמך על ידי שתל. לטיפול המשקם ולכל אחת מההתערבויות שלאחר מכן 514 של ) עלות כוללת כולל טיפול משקם ראשוני והתערבויות i נקבעה עלות ספציפית. העלויות המצטברות חושבו בשלוש קטגוריות: ( ) עלות הליכים הקשורים לסיבוכים בלבד. הבדלים פוטנציאליים לפי משתני iii ) עלות הליכי מניעה בלבד; ( ii הקשורות לסיבוכים; ( אירו למתרפאים עם שיקום 878 רקע נותחו באמצעות מודלים של עקומת צמיחה. במדגם כולו, העלויות במהלך המעקב נעו בין אירו). 741( אירו עבור נבדקים עם שחזורי לסת מלאה. רוב העלויות במהלך המעקב נבעו מהליכי מניעה 1,210 שן בודדת לבין ), הסתכמו העלויות הקשורות לסיבוכים n =253( בקרב משתתפים אשר קיבלו התערבות אחת או פחות בהתמודדות עם סיבוך אירו. הליכים הקשורים לפרי-אימפלנטיטיס וסיבוכים 769 אירו. למתרפאים עם שחזורי לסת מלאה, הסכום המקביל היה 557- ב טכניים הביאו לעלויות דומות זו לזו. אובדן שתלים הביא לעלויות גבוהות יותר מכל סוג אחר של סיבוך. מסקנות המחברים הן, שעלויות הקשורות לטיפול משקם הנתמך על ידי שתלים במהלך המעקב היו קשורות להיקף הטיפול הראשוני. העלויות הגבוהות יותר במהלך המעקב שצוינו במתרפאים שקיבלו שיקום לסת מלאה, הוסברו על ידי פרוצדורות הקשורות לסיבוכים. אובדן שתלים היה סוג הסיבוך היקר ביותר.

Karlsson K, Derks J, Wennström JL, et al. Health economic aspects of implant- supported restorative therapy. Clin Oral Impl Res 2022; 33: 221–230

EVENT BY DIVIDENT LTD

כנס לזיכרו של אדי גרפונקל פרופ'

"נושאים במחלוקת ברפואת שיניים עכשווית" 2022 במאי 29 היכל התרבות, אולם צוקר, תל אביב מיועד לכלל רופאי השיניים; תרגום סימולטני למבקשים , כוכי 054-5219532 : לתוכנית הכנס ולהרשמה

42

Made with FlippingBook Ebook Creator