עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

G-CEM ONE TM

! לו שחיכיתם האחד הרזין צמנט

. חרסינה וציפויי למילואות ועד וכתרים מיתדות - משימה לכל אוניברסלי רזין דבק . ומתכת לזירקוניה כימי קישור עם , בונדינג או בצריבה צורך ללא - עצמי בקישור ! אדהזיביים דבקים של מזו גבוהה לרמה הקישור חוזק את המעלה , לשן " קישור משפר " פריימר . בלחות טובה שליטה כשאין גם חזקה הדבקה ולאפשר " מוקדמת התנתקות " מקרי עם להתמודדות , במיוחד גבוה מיידי חוזק

:Dental Advisor מבחני

Dentin

6

11.9 42.6 36.2 35.5 11.0 5.9

Shear Bond Strength (MPa)

Dr. Masayuki Okawa

Maxcem Elite

Panavia V5 + Tooth Primer

RelyX Ultimate + Scotchbond

G-CEM ONE G-CEM ONE + AEP

RelyX U-200

Zirconia

G-CEM ONE

System kit

₪ 490

A2, Translucent

4.6

2 : System kit

G-Multi Primer

013685

47.3 Shear Bond Strength (MPa) 37.7

34.0

34.1

41.5

Panavia V5 + Ceramic Primer

Maxcem Elite

G-CEM ONE

RelyX Ultimate + Scotchbond

RelyX U-200

American Eagle M5 Carve

3+1

:Dental Advisor

refill

3

03-7979610 בטלפון נוסף מידע

Made with FlippingBook Ebook Creator