עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

CBCT- ה לסריקות הרביעי המימד את מוסיפים

! תחרות ללא ונוחות איכות

CBCT משולב רנטגן - Provecta 3D Prime

! דיגיטלי ברנטגן שחיפשת מה כל מכשור בייצור ניסיון שנות 50- מ למעלה ריכזה Air Techniques חברת .PROVECTA 3D Prime המתקדם הדגל במכשיר - מתקדם רנטגן : צריכה שלך השיניים שמרפאת מה כל את הכולל אחד דיגיטלי מכשיר ביותר הגבוהה ברזולוציה CBCT- ו CT מכשור • מעולה באיכות דיגיטלי פנורמי • אופציונלי - צפלומטרי צילום • וילדים מבוגרים לצילום , צילום ובלוקי תכניות מבחר • לקרינה החשיפה צמצום תוך הקליני לצורך להתאמה , תכנות גמישות • למשתמש וידידותי נוח לתפעול ,' אינץ 7 מגע מסך • מוגבלת בלתי כמות עם ברשת לעבודה , מובנה גיבוי עם , שניות תוך תמונה קבלת • מחשבים של המובילות התוכנות עם מלאה לאינטגרציה (STL, DICOM) פתוח לתקן סריקה • ושתלים כירורגיה של מתקדם לתכנון ,VisionX- ו SICAT ברישיון תוכנות כוללת •

CBCT משולב רנטגן Provecta 3D Prime עכשיו

במבצע ! השקה

054-5663610 : והזמנות לפרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator