עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

, הקורס משתתפי י “ ע במתרפא טיפול הכוללים , קליניים לקורסים מצטרפים אביב בתל IDS של המתקדם הקליני ההדרכה במרכז

נשלף שיקום

צוות עבודת – חרסינה חזיתיות

לשתלים המקיפה התכנית שיניים ברפואת , שתלים - נסמך ושיקום אוגמנטציה , שתלים במתרפאים טיפול עם

(" ונירים " / " למינטים ") קדמיים ציפויים מתרפאים עם קליני בקורס פרץ מוריס מר , פלייטמן משה ר “ ד : מרצה מפגשים 3

, שלמות תותבות - הנשלפים הפתרונות כל . במתרפאים טיפול עם , שתלים - ונסמכות חלקיות

פרץ מוריס מר , שחר גדי ר “ ד : מרצה מפגשים 6

( קנדה ) רביב אלי ‘ פרופ : מרצה מקוונים מפגשים 2 + מפגשים 15

באנדודונטיה קליני מתקדם קורס

השחוק במשנן הטיפול

הפנים של אסתטיקה

כולל , באנדודונטיה ביותר המעמיק הקורס . במתרפאים וחוזרים ראשוניים שורש טיפולי , סלוצקי איריס ר " ד , סולומונוב מיכאל ר " ד : מרצים בוצר מארק , יצחק בן ו ' ג ר " ד מקוונים מפגשים 2 + מפגשים 10

, ומודבקים ישירים שחזורים עם , מעשי טיפול שיניים שחיקת עם במתרפאים

עד מבוטוקס - הפנים באזור אסתטיים טיפולים . מתרפאים ועל גוויות ראשי על תרגול . ולמילוי לחוטים

רביב מילי ר “ ד ,( קנדה ) רביב אלי ‘ פרופ מפגשים 3

טלמור גלית ר “ ד מפגשים 2

www.ids4u.co.il 03-7979600/3 : להתקשר יש ומועדים נוסף למידע

Made with FlippingBook Ebook Creator