עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

: הקרובים הקורסים פתיחת במועדי אתכם לעדכן שמח IDS שיניים ברפואת ההשתלמויות מרכז

צחוק בגז השתלמות זילברמן אורי ר " ד אחד מפגש - 09.05.22

CBCT ובפענוח בתפעול מתקדם קורס , לוינזון אולג ר " ד , סולומונוב מיכאל ר " ד , צדיק יהודה ' פרופ ' יודוביץ קרן ר " ד מפגשים 4 - 04.04.22 של מלא איטום ועד השורש מטיפול - שורשים עבודת התעלה יצחק בן ו ‘ ג ר “ ד אחד מפגש - 05.04.22 פתוח אפקס עם צעירות קבועות בשיניים שורש טיפול יצחק בן ו ‘ ג ר “ ד אחד מפגש - 06.04.22

ישירים אסתטיים שחזורים לעיצוב טכניקות שאולוב סטפן ר “ ד אחד מפגש - 12.05.22

אחורי מנשך הרמת רון הנרי ר " ד אחד מפגש - 16.05.22

יומית יום לאנדודונטיה " פרקטי כלים ארגז " יצחק בן ו ‘ ג ר " ד , סולומונוב מיכאל ר " ד מפגשים 3 - 18.05.22

(" הלבנה ") שיניים הבהרת פלייטמן משה ר " ד אחד מפגש - 12.04.22

באנדודונטיה מקיף קורס סולומונוב מיכאל ר “ ד מפגשים 7 - 25.05.22

בשיקום הבסיסית היחידה - מבנה פרידנברג נעמה ר “ ד אחד מפגש - 25.04.22 אסתטית שיניים ברפואת מקיף קורס פלייטמן סמואל ר “ ד , פלייטמן משה ר “ ד מפגשים 8 - 26.04.22

התעלה של מלא איטום ועד השורש מטיפול - שורשים עבודת יצחק בן ו ‘ ג ר “ ד אחד מפגש - 25.05.22 ( מתרפאים על הדגמה כולל ) המודרני בעידן והשחזות כתרים אליאל ראובן , פלייטמן בטי ר “ ד , פלייטמן מוי ר “ ד מפגשים 6 - 21.06.22

שתלים גבי על שיקום כרמון בני ר “ ד מפגשים 4 - 02.05.22

( מתרפא על הדגמה כולל ) השחוק במשנן הטיפול טלמור גלית ר “ ד מפגשים שני - 30.06.22

לילדים שיניים ברפואת מקיף קורס שפינקו יואב ר “ ד , יצחק בן ו ‘ ג ר “ ד , זילברמן אורי ר “ ד מפגשים 6 - 09.05.22

03-7979600/3 : ולהרשמה נוספים לפרטים www.ids4u.co.il : שלנו החדש האינטרנט באתר מפורט מידע 4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 ids@ids4u.co.il

Made with FlippingBook Ebook Creator