עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

להיות צריך ככה בדיוק ! זמניים לכתרים קומפוזיט

TEMPSMART TM DC

כפולה בהקשיה קומפוזיט זמניים וגשרים לכתרים

! מרוכב מחומר חכמים זמניים וגשרים כתרים של הבא הדור גבוהה דיוק ברמת מהיר לביצוע , וגמיש חזק אקריל - ביס •

העבודה זמן ולקיצור יותר גבוה חוזק להשגת ( באור + כימית ) כפולה הקשייה • ונוח מהיר לליטוש , דביקה לא סופית תוצאה - חמצון שכבת ללא כמעט • A1, A2, A3, A3.5, B1, BW : גוונים 6- ב זמין •

Tempsmart

2

2

4

₪ 690

EVE

. עדין ליטוש וגלגל גס ליטוש גלגל מכילה Eve ערכת כל ₪ 150 ערכות שתי שווי

03-7979610 בטלפון נוסף מידע

Made with FlippingBook Online newsletter creator