עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.2 חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי למניעת סרטן הפה והלוע בקרב גברים הומוסקסואלים וביסקסואלים בארה"ב ) הוא הזיהום השכיח ביותר המועבר במגע מיני בארצות הברית והגורם HPV מחברי המאמר מציינים, כי נגיף הפפילומה האנושי ( הינם חולפים, סוגים מתמידים בסיכון HPV ) בקרב גברים. למרות שרוב זיהומי OPC המוביל לסרטן פי הטבעת וסרטן הפה והלוע ( OPC , עלולים להוביל לסרטן במספר אתרים אנטומיים בגברים, כולל סרטן פי הטבעת וסרטן הפה והלוע. שיעורי 16 גבוה, בעיקר סוג . סרטן הפה חיובי לנגיף הפפילומה HPV בקרב גברים בארצות הברית עלו במהירות במהלך העשורים האחרונים וניתן לייחס אותם ל- HPV אחוזים ממקרי הסרטן החדשים הקשורים ל- 82 בקרב גברים ומהווה HPV ) הוא הסרטן הנפוץ ביותר הקשור ל- HPV - OPC ( הרבה יותר HPV אחוזים ממקרי הסרטן החדשים הקשורים ל- 71 מהווה HPC - OPC ). השכיחות השנתית של n =17,222( בכל שנה עולה על שכיחות סרטן הפה הקשור בשימוש בטבק ואלכוהול, מצב המשקף את הירידה HPV - OPC ). שכיחות n =2,425( מסרטן אנאלי משפיעים באופן לא פרופורציונלי HPV בשימוש בטבק בעשורים האחרונים בקרב האוכלוסייה הבוגרת הכללית. זיהומים אורליים של .) GBM על גברים הומוסקסואלים וביסקסואלים ( , מצאו החוקרים כי 2014-2011 המשתמש בנתונים מסקרי בחינת הבריאות והתזונה הלאומית לשנים 2017 במחקר אמריקאי משנת עם שניים או יותר בני זוג חד מיניים למין אורלי. כן דווח GBM השכיחות של סוגים אונקוגניים אורליים הייתה הגבוהה ביותר בקרב אורלי וגניטלי גבוהים יותר בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים מאשר גברים שמקיימים יחסי מין עם נשים HPV בעקביות על זיהומי עולה בקרב גברים עם היסטוריה של מגע חד-מיני, מספר רב יותר של בני זוג מיניים, פעילות OPC באופן בלעדי. באופן דומה, הסיכון ל- HPV למניעת ההדבקה של סוגי )Gardasil , Merck) מינית בגיל צעיר יותר, מין אורלי ועישון טבק. בארצות הברית זמין חיסון לא אוולנטי . מנהל המזון והתרופות האמריקאי HPC - OPC אחוזים מכלל המקרים של 96 הקשורים ליבלות וסרטן פי הטבעת והגניטליה, המהווים עד GBM וחיסון מיגון עבור 12 עד 11 והוועדה המייעצת לנוהלי חיסונים המליצה עליו עבור בנים בגילאי 2009 התיר חיסון לגברים בשנת אישר מנהל המזון והסמים את החיסון לגברים 2019 . בשנת HPV , לשם מניעה של יבלות באברי המין וסוגי סרטן הקשורים ל- 26 עד גיל HPV דווח על עמדות חיוביות כלפי חיסון נגד 2011 , תוך קבלת החלטה קלינית משותפת בין המטופל למטפל. מאז 45 עד 26 ונשים בגילאי הממוצע, כפי שדווח HPV צעירים. עם זאת, תוצאות של מטה-אנליזה הראו כי שיעור החיסון נגד GBM והגברת הכיסוי החיסוני בקרב אחוזים. 80 של 2030 אחוזים), הרבה מתחת ליעד שנקבע לשנת 89-12 , אחוזים; טווח 45 , אחוזים (חציון 47 מבוגרים, היה GBM על ידי האיגוד האמריקאי לרפואת השיניים והאקדמיה האמריקאית לרפואת השיניים לילדים הציעו ותמכו בתפקידם של ספקי השירותים , כולל פעולות לקידום החיסונים, אך העוסקים בטיפולי שיניים דיווחו על אי נוחות בדיון על זיהום HPV - OPC בבריאות הפה במניעת ), שהינו תיאוריה של התנהגות HBM המועבר במגע מיני עם המתרפאים שלהם. לדברי המחברים, קיים מודל בשם האמונה בבריאות ( בריאותית ששימש לזיהוי מתאמים פסיכו-סוציאליים הקשורים לקבלת חיסונים. הבנת מתאמים פסיכו-סוציאליים וסוציו-דמוגרפיים יכולה להקל על מאמציהם של ספקי שירותי בריאות הפה להפחית את העומס הלא פרופורציונלי של GBM בקרב HPV של קבלת חיסוני במהלך הביקורים הדנטליים השגרתיים. GBM ולשפר את הנוחות שלהם בדיון על הנגיף עם מתרפאי GBM אורלי בקרב HPV מטרה הבוגרת GBM בקרב אוכלוסיית ה- HPV מחקר זה נערך על מנת לזהות את הגורמים הקשורים למצב החיסון ולהתכוון לחסן ב- , תוך שימוש במודל האמונה בבריאות כמסגרת. המחברים ערכו מחקר חתך שבו סקרו HPV - OPC המתאימה לחיסון בנגיף למניעת מזוהה בעצמו, המתגורר בארצות GBM מבוגרים בעלי פרופיל בשני אתרי היכרויות מקוונים. קריטריונים לזכאות כללו GBM 1,700 של המשתתפים ולכוונה HPV השנים האחרונות. גורמים הקשורים למצב החיסון ל- 5- , שקיים יחסי מין עם גבר ב 45-18 הברית, בגיל המשתתפים שהתאימו למחקר לא קיבל מנה אחת 1,108 לחסן הוערכו בשאלון מקוון באמצעות מודל האמונה הבריאותית. הרוב מתוך אחוזים), זוהו כגברים סיסג'נדרים 58.3( אחוזים), לבנים 52.3( 37-27 אחוזים). הם היו בגילאי 54.2( HPV או יותר של חיסון ל- אחוזים) 29.4( אחוזים), וכן היו בעלי תואר ראשון 99.4( אחוזים), במערכת יחסים מונוגמית 79.3( אחוזים), היו הומוסקסואלים 93.4( אחוזים דיווחו על כוונה לקבל את החיסון. במודל הרב-משתני, 25.3 , לא מחוסנים GBM אחוזים). בקרב 26.1( או השכלה גבוהה לאחר התאמה לכל משתני המנבאים האחרים במודל. HPV נמצאו קשרים בלתי תלויים למבני המודל עם כוונת לחיסון מסקנות . ספקי טיפולי השיניים OPC קשורה ביתרונות של החיסון בנגיף למניעת GBM בקרב HPV לדעת מחברי המאמר, הכוונה להתחסן ל- . HPV יכולים להשתמש במידע זה על מנת לחנך מתרפאים באוכלוסייה בסיכון גבוה על מניעת סרטן הפה והלוע הקשורים ל-

Stull C, Bennis SL, Rosser BRS, et al. Correlates of human papillomavirus vaccination intent for oropharyngeal cancer prevention among gay and bisexual men living in the United States. J Am Dent Assoc 2023; doi: 10.1016/j. adaj.2023.09.016

16

Made with FlippingBook Online newsletter creator