עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

Midmark B-18 / B-23 , בשבילך שעובד האוטוקלב ! אין - טרייד במבצע עכשיו

וניקוז למים בחיבור , מובנית מים - זיקוק מערכת •

הדלת של ' אוט ופתיחה עבודה הפסקת – העבודה יום בסוף לחכות צריך לא •

! מיטבי לעיקור , הבריאות משרד ודרישות האירופאי התקן לפי ,B- קלאס •

העיקור משך לקיצור , הכלים כמות לזיהוי תכנית •

B18 / B23 אוטוקלב Midmark Newmed מ ” מע + ₪ 16,000 - מ

לתקנון בהתאם * מ ” מע כולל **

( איתן ) 054-2565357 : לפרטים

Made with FlippingBook Online newsletter creator