עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.4 השמנת יתר אינה קשורה לעששת בקרב בני נוער בארצות הברית

לדברי מחברי המאמר, השמנת יתר ועששת השיניים הן בעיות בריאות עולמיות חמורות השכיחות בילדות ובגיל ההתבגרות , השכיחות העולמית של משקל עודף 2016 ועלולות להשפיע באופן משמעותי על בריאותם העתידית של ילדים ובני נוער. בשנת מיליון מקרים. באופן דומה, השכיחות 340- אחוזים והסתכמה ביותר מ 18 הייתה 19 עד 5 והשמנה בקרב ילדים ומתבגרים בגילאי מיליון 449- , והסתכמה ב 2019 אחוזים בשנת 25.4 הייתה 19 עד 5 העולמית של עששת לא מטופלת בקרב ילדים ובני נוער בגילאי מקרים. בארצות הברית קיימת ירידה במקרי עששת לא מטופלת בילדים בשיניים הקבועות, אך המספרים נותרו גבוהים יותר בגיל סובלים מעששת לא מטופלת. 19 עד 16 אחוזים מהמתבגרים בגילאי 22 ההתבגרות, כאשר כמעט הקשר הפוטנציאלי בין השמנת יתר לבין עששת נסקר בעבר רבות, אך חלק מהסקירות השיטתיות מדווחות על ממצאים סותרים וקיים צורך במחקרים חדשים עם עיצובים חזקים יותר והערכות מדויקות ומחמירות יותר להשמנה ועששת, כמו גם על שליטה במשתנים מערפלים ידועים, כמו צריכת סוכרים מוספים ונסיבות סוציו-אקונומיות של המשפחה. ברוב המחקרים הראשוניים, אינו חסר מגבלות מכיוון שמדד זה אינו מסוגל BMI ) לקביעת השמנת יתר בילדות. עם זאת, BMI נעשה שימוש באינדקס מסת הגוף ( להבחין בין המסה של השומן לבין מסת גוף רזה, אינו מזהה את פיזור השומן בגוף, וייתכן שלא יהיה תקף באותה מידה בין מין, גזע או רקע אתני וקבוצות גיל (מגבלה חשובה במיוחד בקרב מתבגרים שחווים שינויים גופניים במהלך גיל ההתבגרות). בנוסף, ישנם המשפיעים על זיהוי הקשר בין השמנה לבין עששת. BMI הבדלים בסטנדרטים הבינלאומיים להפרדה בין השמנת ילדים לבין ערכי שיטות של הדמיה לקביעת שומן הגוף זמינות כבר שנים רבות, אך הן אינן נמצאות בשימוש נפוץ במסגרות אפידמיולוגיות בשל עלויות היישום הגבוהות שלהן. עם זאת, הם חשובים על מנת לקבוע את הדיוק של שיטות אנתרופומטריות (מדדי הגוף). שני ). עד כה, רק שני מחקרים חקרו את הקשר FMI %) ואינדקס מסת השומן ( BF אינדיקטורים נפוצים לשומן הם אחוז השומן בגוף ( בין שומן (נקבע באמצעות שיטות הדמיה) לבין עששת. בהתחשב בעובדה שהמידע על הקשר בין שומן לבין עששת מוגבל, מחקרים ממדינות ואוכלוסיות שונות יכולים לספק כיווני מחקר חדשים בתחום זה. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לברר את הקשר בין מדדי שומן לבין עששת בשיניים קבועות בילדים ובני נוער החיים בארצות הברית. . אחוז 19-8 , בגילאי 2018 עד 2011 משתתפים בסקר הלאומי לבריאות ותזונה משנת 5,694 במסגרת המחקר נעשה ניתוח שכלל ) נקבעו על ידי בדיקת סריקה של ספיגת קרני רנטגן כפולת אנרגיה לכל הגוף. FMI %) ואינדקס מסת השומן ( BF השומן בגוף ( . עששת נמדדה FMI % או BF או מעליו, לפי תקני הייחוס האמריקאים ל- 75- עודף שומן הוגדר כערך ספציפי למין ולגיל באחוזון ה באמצעות מדדי השיניים העששתיות, החסרות וקיום סתימות; שכיחות של עששת דנטין לא מטופלת; ושכיחות עששת לאורך היה קשור FMI החיים. הקשרים בין השמנת יתר לבין עששת נבחנו במשתנים מערפלים במודלים מותאמים של רגרסיה. מדד ה למדדי השיניים העששתיות, החסרות ועם סתימות ושכיחות העששת במהלך החיים, אך הקשרים נחלשו לאחר התאמה למשתנים לעששת. FMI % או BF % לבין נוכחות של עודף שומן, שהוגדרו על פי תקני הייחוס של BF מערפלים. לא נמצא קשר בין מדדי מסקנות המחברים קובעים כי לא נמצא קשר בין מדדי השמנת היתר לבין עששת בקרב ילדים ומתבגרים בארצות הברית. לדבריהם, בהיות העששת מחלה רב-גורמית, הרי שכל קשר שנצפה בין השמנת יתר לבין עששת נובע ככל הנראה מהגורמים המשותפים ומגורמי הסיכון של שני המצבים.

de Almeida Piovesan ÉT, Coelho Leal S, Bernabe E. Adiposity is not associated with caries among youth in the United States. J Am Dent Assoc 2023; 154: 991-999

22

Made with FlippingBook Online newsletter creator