עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

: להציג גאה Osada Israel חברת . אוסדה חברת של המפורסמים והאחריות השירות עם ,Diplomat מבית החכמות הדנטליות היחידות של העתיד דור ? הקרובות השנים 5- ב תצליח שלך המרפאה כמה ! יצרן אחריות שנות 5 עם , שלך בהצלחה איתך אנחנו - שתגיע לאן

, מעולה ארגונומיה ! במיוחד משתלם במחיר Model One 100 דגם

שנות 5 אחריות ! יצרן

עם עמדה בין לבחור ניתן עליונים או תחתונים צינורות

(Faro) מתקדמת LED מנורת אוטומטי הפעלה חיישן עם

תנועה , קלאסי עיצוב ידיות 2- ו סינכרונית

נוספות אפשרויות מגוון : לבחירה 3D ראש משענת • הסייעת בצד בקרה פאנל • צורה זיכרון עם ייחודי ריפוד • הרגל לדוושת תצורות כמה • ... ועוד •

בכל לשליטה מתקדם בקרה לוח - היחידה חלקי , למנורה ועד הכיסא מתנועת היד ולאחיזי למרקקה

054-5663612 : והזמנות לפרטים

Made with FlippingBook Online newsletter creator