עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.8

או ליטוש אוויר Er:YAG הערכת שימוש תומך בלייזר באבקת אריתריטול בטיפול במוקוזיטיס סביב שתלים

הינה 'נגע דלקתי 2017 ) אשר ניתנה בסדנה העולמית בשנת PM מחברי המאמר מציינים, כי ההגדרה של מוקוזיטיס סביב שתלים ( של הרירית המקיפה שתל דנטלי בתוך העצם בהעדר אובדן של העצם השולית סביב השתל בו המיקרוביוטה האורלית מייצגת את הגורם האטיולוגי העיקרי'. PM אחוזים ברמת השתל. כפי שדווח, שתלים המושפעים מ- 37.7 אחוזים ברמת המטופל לבין 43 מצב זה הינו שכיח ופוגע בין ). על מנת PI ללא קבלת טיפול תומך קבוע מציגים לאחר חמש שנים שכיחות גבוהה יותר של התפתחות פרי-אימפלנטיטיס ( , הרי שטיפול לא כירורגי וטיפול תומך סביב השתל מייצגים אסטרטגיות מניעה חיוניות. אמצעים PI ל- PM למנוע התקדמות של עמדו במוקד תשומת הלב בשנים האחרונות והיעילות של הטיפול המכני הלא ניתוחי נחקרה במספר ניסויים קליניים PM לטיפול ב- ) שדיווחו על הפחתה משמעותית של סימנים קליניים של דלקת. RCT מבוקרים אקראיים ( עם זאת, ברוב המקרים לא הושג פתרון מלא של המחלה ולכן הוערכו טיפולים משלימים באמצעות גורמים כימיים, ליטוש אוויר עם אבקת גליצין ויישומי דיודה לייזר. עם זאת, לדברי המחברים נכון לעכשיו, אין מספיק ראיות לתמוך בשימוש בכל פרוטוקול טיפול על פני האחרים או לדעת אם שילובים של נהלים עשויים לספק יתרונות נוספים. ) כמשלימים לטיפול מכני לא ERL ) Er : YAG ) או לייזר AP בנוסף, לא נבדק השימוש של ליטוש באוויר המבוסס על אריתריטול ( ניתוחי באמצעות מכשור במוקוזיטיס. נראה ששני הליכי הטיפול מסוגלים לשפר את הסרת הביופילם של רובד החיידקים מהשתל, אולם גם היישום הקליני הנוסף שלהם מצריך בדיקה נוספת. מטרה ) על פני טיפול המכשור בלבד הלא AP ו- ERL המחקר הנוכחי בוצע על מנת להעריך את התועלת הנוספת של שתי שיטות העזר ( ניתוחי במוקוזיטיס. בניסוי הקליני האקראי נכללו מתרפאים עם שתל אחד לפחות שאובחנו עם מוקוזיטיס בששת החודשים האחרונים. השתלים ) או ללא שיטות 2 ), טיפול בלייזר (קבוצת ניסוי 1 הוקצו באופן אקראי לאחת משלוש קבוצות לאחר טיפול במכשור (קבוצת ניסוי ) ופתרון מלא של המחלה BoP משלימות (קבוצת ביקורת). התוצאות הראשוניות והמשניות היו, בהתאמה, הפחתת הדימום בבדיקה ( ). המתרפא והשתל נחשבו ליחידה הסטטיסטית ובוצע ניתוח רגרסיה PPD ) ושינויים בעומק הכיסים ( BoP (היעדר מוחלט של לוגיסטית רבת משתנים. בתוך כל קבוצה. ניתוח בין הקבוצות PPD ו- BoP מתרפאים. בכל נקודת זמן, נצפו הפחתות משמעותיות במדדי 75 למחקר נרשמו אחוזים. הרגרסיה הלוגיסטית הראתה כי 31- אחוזים ל 29 לא הראה הבדלים מובהקים סטטיסטית. הריפוי המלא של המחלה נע בין מ"מ והרירית הקרטינית 4- פחות מ PPD ההסתברות להשיג הצלחה בטיפול הושפעה באופן משמעותי משחזור השוליים, קיום של הוסטיבולרית. מסקנות בטיפול לא ניתוחי של מוקוזיטיס מספק כל תועלת משמעותית או ERL ו- AP לדעת מחברי המאמר, לא נראה שהשימוש הנוסף ב- והריפוי המלא של המחלה, על פני שימוש במכשור תת-שולי PPD ו- BoP רלוונטית מבחינה קלינית במונחים של הפחתה במדדי ה בלבד.

Clementini M, S Fabrizi, N Discepoli, et al. Evaluation of the adjunctive use of Er:YAG laser or erythritol powder air-polishing in the treatment of peri- implant mucositis: A randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res 2023; 34:1267-1277

32

Made with FlippingBook Online newsletter creator