עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.17 עששת בקרב קשישים הצורכים תוסף תזונה של משקה על בסיס חלב ,2030 . צפוי שעד שנת 60 לדברי מחברי המאמר, העולם חווה צמיחה מהירה במספר בני האדם המבוגרים, במיוחד אלה מעל גיל ]. תופעה זו מציבה WHO (2022( , יהיו שייכים לקבוצת הגיל הזו [ארגון הבריאות העולמי 6 מתוך 1 , מיליארד אנשים 1.4- יותר מ אתגר עבור רפואת השיניים, מכיוון שבעקבותיה מתקיים ביקוש גבוה יותר לטיפולי שיניים ושמירתן. מצב תזונתי טוב ואורח חיים בריא הם הגורמים המכריעים להזדקנות בריאה. דווח כי דפוסי התזונה בקרב קשישים הם בעלי שיעור נמוך של מיקרו-נוטריינטים ), כמו גם סיבים וחלבון ואחוז גבוה של פחמימות. בשל המגבלות בתפקוד B ו- A , C , E (בעיקר סידן, ברזל, יוד, אבץ, זרחן, וויטמינים הלעיסה, בני אדם מבוגרים נוטים לבחור מזונות רכים ומעובדים בעלי ערך תזונתי נמוך. קיימות יוזמות פרטיות שונות, כמו גם יישום של מדיניות ציבורית, על מנת לטפל במצבי חסר בתזונה, המבוססות על שימוש בתוספי מזון עבור העשרת התזונה היומית של קשישים. ) המבוססת על חלוקה חודשית PACAM תוכנית האכלה לקשישים ( 90- לדברי המחברים, ממשלת צ'ילה מימשה מאז סוף שנות ה אחוזים 28- אחוזים, ו 8 אחוזים, סוכרוז 59.5 אחוזים, סך פחמימות 4.5 של מוצר משקה על בסיס אבקת אינסטנט של חלב (שומן בני אדם 430,000- אחוז סוכרים). מהתוכנית נהנים כיום יותר מ 2- אחוזים חומצות שומן ו 11 , אחוזים חלבון 13( לקטוז) ומרק אחוזים מאוכלוסיית הקשישים במדינה. 15.35 שנה, המייצגים 70 ≥ בגילאי למרות היתרונות של תזונה זו בקרב מבוגרים, ישנה עלייה בהופעה ובשכיחות של סוג מסוים של נגעי עששת שורשי השיניים. בעבר תוארו גורמים מרובים שעלולים להביא להתפתחות נגעי עששת השורש במבוגרים, כגון הפחתה בזרימת הרוק, שימוש בתותבות נשלפות, מחלות החניכיים ונסיגות חניכיים, הגורמים לחשיפת פני השטח של השורשים. מטרה בהתחשב בפוטנציאל הסיכון להתפתחות עששת הנובע מצריכת תוספי תזונה בבני אדם מבוגרים, ביקשו החוקרים להעריך באם בני אדם הצורכים באופן קבוע את התוסף הקיים בתוכניות ההאכלה על בסיס משקה חלב מושפעים יותר מעששת מאשר אלה שאינם צורכים אותו. ) n =60( ) CS ( PACAM בצ'ילה. המדגם המייצג כלל שתי קבוצות: (א) צרכני תכנית Maule המחברים ערכו מחקר חתך באזור ). המשתתפים עברו בדיקה תוך-אורלית, בדיקת מצב העששת הכותרתית n =60( ) NCS ו-(ב) אנשים שאינם צרכני התכנית ( . השפעתם של PACAM ). בנוסף, עברו שאלונים לגבי קבילות והרגלי הצריכה של RCI ) ועששת השורשים (מדד DMFT / DMFS ( עבור נגעי עששת השורש. לא Poisson ורגרסיה של DMFS המנבאים חושבה באמצעות רגרסיה לוגיסטית בינארית לגבי מדדי ה- צרכו כמות מוצרי חלב רבים יותר. ערך ממוצע גבוה יותר CS זוהו הבדלים בדפוסי צריכת המזון בין קבוצות המחקר. משתתפי (. הניתוח הרב-משתני הראה שלמשתתפים 28.9±77.28) CS ( בהשוואה לקבוצת ה- 39.0±85.35) CS נצפה בקבוצת ה- DMFS של שאינם צורכים את המוצר על בסיס החלב יש פחות סיכוי לקיום פני שטח של שורשים המושפעים מעששת. בנוסף, צרכני תכנית ההזנה הציגו רמת עששת שורשים גבוהה יותר, בהשוואה לאלו שאינם צרכני התוסף. מסקנות מגביר את הסיכון להתפתחות עששת הכותרת והשורש של השן. PACAM נראה כי צריכה יומית של תוסף המשקה על בסיס חלב של בהתבסס על תוצאות אלה, יש לדעת החוקרים חובה לבצע שינוי בהרכב המשקאות על בסיס חלב בתוספת סוכרוז.

Castroa RJ, Gambetta- Tessini K, Clavijo I, et al. Caries experience in elderly people consuming a milk- based drink nutritional supplement: A cross- sectional study. Caries Res 2023; 57: 211-219

54

Made with FlippingBook Online newsletter creator