עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

Woodpecker של הדגל מכשירי אנדו של שלם עולם

Ai Pex למדידת מכשיר התעלה אורך השן חיות ולבדיקת

Endo Smart + אלחוטי אנדודונטי מנוע

₪ 1,850 ! בלבד

₪ 1,770 ! בלבד

Fi-E להזרמת מכשיר חמה פרקה גוטה

Fi-P חמה לדחיסה מכשיר

₪ 2,590 ! בלבד

₪ 2,190 ! בלבד

מבצע משולב

חמה לדחיסה מכשיר + חמה פרקה גוטה להזרמת מכשיר

בלבד ₪ 4,000 ! ₪ 4,780 במקום

( איתן ) 054-2565357 : לפרטים

Made with FlippingBook Online newsletter creator