עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.18 השפעת טיפול רפואי וכירורגי בהשמנת יתר על עששת השיניים מחברי המאמר מציינים, כי השמנת יתר הינה בעיה עולמית מרכזית בבריאות הציבור, עם השלכות הן על הפרט והן על החברה , כמו גם לתמותה 2 ). מצב זה הינו גורם סיכון רפואי למספר מחלות כרוניות כגון מחלות לב וכלי דם וסוכרת מסוג WHO , 2021( מוגברת. יש גם השפעה על בריאות הפה עם קשרים למחלות החניכיים ואובדן שיניים, אך תוצאות שונות מוצגות עבור מחלת העששת. שיטות הטיפול בהשמנה כוללות שיטות המכוונות לשינויים באורח החיים, כגון טיפול התנהגותי, טיפול דיאטטי והגברת הפעילות הגופנית, כמו גם טיפול תרופתי וכירורגי הכולל ניתוח בריאטרי (הליכים כירורגיים המשמשים לניהול השמנת יתר ומצבים הקשורים להשמנה). השפעת הניתוחים מסוג זה על בריאות הפה נחקרו באופן דליל, כאשר חלק מהדיווחים הראו קשרים למחלות החניכיים ורגישות יתר בעוד שאחרים לא גילו קשר בין המצבים. בסקירה שיטתית אחת נמצאו אינדיקציות לסיכון גבוה יותר למחלת העששת בחולים בריאטריים ותצפיות קליניות של הצוות הרפואי ורפואת השיניים מעוררות דאגה. החוקרים מציינים, כי חודשים, 6- המחקרים שנערכו בעבר עקבו אחר בריאות הפה של חולים בריאטריים לאורך זמני מעקב קצרים, בדרך כלל לא יותר מ ולמיטב ידיעתם לא קיימים מחקרים שפורסמו שעקבו אחר בריאות הפה של קבוצת חולים זו על פני תקופה ארוכה יותר. ההשפעות האפשריות של טיפול בהשמנת יתר רפואית על בריאות הפה גם אינן ידועות. על רקע זה, השערת המחברים הייתה כי קיים הבדל בתוצאה של עששת השיניים בין חולים שמנים אשר טופלו באופן כירורגי לבין טיפול רפואי. מטרה מחקר זה בא להשוות את ההשפעות של ניתוח בריאטרי עם טיפול רפואי בהשמנת יתר על הערכות של עששת השיניים מלפני שנים בתחילת המחקר) 35-18 בגיל של n =66( הטיפול ועד שנתיים לאחריו. נשים שוודיות הסובלות מהשמנת יתר מורבידית היו במעקב פרוספקטיבי לפני טיפול בהשמנת יתר עד שנתיים לאחר הטיפול. משתנה התגובה העיקרי היה קיום של עששת (מערכת בינלאומית לאיתור והערכה של מחלת העששת). הובאו בחשבון גם גורמים מערפלים ICDAS - II שתועדה בהתאם למערכת ) n =40( אפשריים, כגון מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, הבריאות הכללית, הרגלי בריאות הפה והיגיינת הפה. בחולים המטופלים בניתוח נמצאה עלייה משמעותית לאורך זמן בעששת הזגוגית, עששת הדנטין ועששת כללית, אשר לא נתגלתה בחולים אשר טופלו באופן ). עם זאת, ההבדל בין קבוצות הטיפול (כירורגית או רפואית) היה מובהק מבחינה סטטיסטית רק לגבי עששת הזגוגית n =26( רפואי ועששת כללית. יחסים אלו היו יציבים ובלתי תלויים בהבדלים מערפלים כגון מצב סוציו אקונומי, הבריאות הכללית והתנהגויות בריאות הפה. מסקנות לדברי החוקרים, שנתיים לאחר הטיפול בהשמנה נרשמה עלייה משמעותית בעששת בנשים מטופלות באופן כירורגי אך לא בטיפול רפואי. לדבריהם, על רופאי השיניים להגביר את מאמצי המניעה בבני אדם העוברים טיפול בהשמנה.

Taghat N, Mossberg K, Lingström P. Impact of medical and surgical obesity treatment on dental caries: A 2-year prospective cohort study. Caries Res 2023; 57: 231-242

56

Made with FlippingBook Online newsletter creator