עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

, הקורס משתתפי י ” ע במתרפא טיפול הכוללים , קליניים לקורסים מצטרפים אביב בתל IDS של המתקדם הקליני ההדרכה במרכז

נשלף שיקום

צוות עבודת – חרסינה חזיתיות

(" ונירים " / " למינטים ") קדמיים ציפויים מתרפאים עם קליני בקורס

, שלמות תותבות - הנשלפים הפתרונות כל . במתרפאים טיפול עם , שתלים - ונסמכות חלקיות

מפגשים 3 • פרץ מוריס מר , פלייטמן משה ר ” ד

מפגשים 6 • פרץ מוריס מר , שחר גדי ר ” ד

השחוק במשנן הטיפול

הפנים של אסתטיקה

, ומודבקים ישירים שחזורים עם , מעשי טיפול שיניים שחיקת עם במתרפאים

עד מבוטוקס - הפנים באזור אסתטיים טיפולים . מתרפאים ועל גוויות ראשי על תרגול . ולמילוי לחוטים

מפגשים 3 • רביב מילי ר ” ד ,( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ

מפגשים 2 • טלמור גלית ר ” ד

www.ids4u.co.il 03-7979600/3 : להתקשר יש ומועדים נוסף למידע

Made with FlippingBook Online newsletter creator