עלי חפר - גיליון 389 - יוני 2022

חפר ă עמק ă והסובלנות ă הגאווה ă ְחודש

29 . 5 . 2 2 ח נ י א ל | י ל ד י ם ה צ ג ת | ' ל ר ק ו ד ח ו ל ם ' ' ב תש ו ק ה ו הח ז ר ה ה ק ו דש מא ר ו ן ה י צ י אה ' חפ ר ב ת | מ ו ז ס ה י י ד י של ס י פ ו ר ה 8 . 6 . 2 2

1 6 . 6 . 2 2

ֲר

ֵל

ָע

ְ

ך

ת

ָּ

' ל ח ו ק מח ו ץ משפחה ' א ב י ח י ל | מ י ל ר ו א י ת ן ר ן ל ב ל י א ו ר עם מפ ג ש

ָּב

כ

ְה

ֹמ

ַא

ָו

ָו

1 7 . 6 . 2 2

ך

מ כמ ר ו ת ח ו ף | משפח ו ת הפ נ י נ ג

א ב י ח י ל | ו י צ י ר ה ס י פ ו ר שע ו ת | ' אח ר משה ו ' - ו ' ה צ ב ת כ ל ת '

ו ת

ח

ו

נ

ד

ל

ש

1 9 . 6 . 2 2

ב

ו

ה

ס

ג

ה

א

ו

ו

ו

ה

חפ ר ב ת | ס י פ ו ר שעת | ' ה צ ב ע י ם ב כ ל ב ת י ם '

2 3 . 6 . 2 2 ח נ ה י ד | ו ח י ק ו י י ם אפ סט נ ד , ד ר א ג מ ו פע

25 . 6 . 2 2

חפ ר ב ת | משפח ו ת הפ נ י נ ג

2 7 . 6 . 2 2 חפ ר ב ת | הס ר ט ה ק ר נ ת | ' מח ו ק י ל ד ' 30 . 6 . 2 2 א ל כ ס נ ד ר ב י ר ה מ בשל ת | + 1 8 ג א ו ו ה מס י ב ת ל נ ו ע ר פע י ל ו ת – ' השא ל ה ע ל ס ל י חה ' חפ ר ב ת , 1 8 . 6 . 2 2 | אמ ץ , 1 5 . 6 . 2 2 מ " ג ח , 29 . 6 . 2 2 | ו י תק י ן כ פ ר , 2 2 . 6 . 2 2

mk - hefer . org . i l

: ב את ר ו ה רשמה נ ו ספ י ם פ ר ט י ם

עלי חפר 13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online