האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

קביעת טיב הטיפול המשלים על פי חלוקה לתת קבוצות ביולוגיות בסרטן השד

ב-%04 והסיכון לתמותה מהמחלה פוחת ב-%73, בהשוואה למתן טיפול כימותרפי בלבד. מומלץ לתת טרסטוזומאב במשך שנה כאשר לא נמצא יתרון במתן התרופה למשך שנתיים, וגם מתן התכשיר לחצי שנה בלבד, לא צלח [51]. מתן תרופה זו בשילוב עם כימותרפיה, הפך לטיפול הבחירה עבור כל הנשים שאובחנו עם סרטן שד פולשני המבטא בעודף. בשלב מחלה מוקדם, ללא HER2 מעורבות בלוטות בית השחי, ניתן ככל הנראה, להסתפק בטקסנים כבסיס הכימותרפי בטיפול, ואין הכרח במתן אנתרציקלינים. HER2 בדומה לפריצת הדרך הקשורה בזיהוי כאתר מטרה לטיפול משלים, נבחנים כיום אתרים נוספים בחולות עם סרטן שד גרורתי. התכשירים שיעילותם תוכח במסגרת זו עשויים להיבדק בהמשך גם עבור נשים עם סרטן שד מוקדם כטיפול משלים, או כטיפול קדם ניתוחי. טיפול המותאם אישית לחולה משמשים HER2 ו- ER , PR כפי שתואר עד כה, כגורמי חיזוי לבחירת טיפול הורמונלי מכוון בהתאמה. HER2 מטרה, או כנגד הקולטן ההחלטה לגבי מתן טיפול כימותרפי משלים נעשית באופן מסורתי על בסיס הערכת הסיכון להישנות סרטן השד על פי גורמים פרוגנוסטיים שונים ובהם גיל החולה, גודל הגידול, מספר בלוטות הלימפה האזוריות הנגועות, דרגת ההתמיינות, מדד , PR ו- ER , כמו גם רמת Ki67 הפרוליפרציה ביטוי יתר בתאי הגידול. HER2 והאם לקולטן בהתאם לכך, נקבע הצורך במתן טיפול משלים לסוגיו, תוך התייחסות למצבה הכללי של המטופלת ולהעדפותיה. לצורך שקלול מידת הסיכון להישנות המחלה ולתמותה ממנה עבור המטופלת הפרטנית, ניתן להיעזר בתוכנות מחשב שיועדו לכך דוגמת .]6[ Adjuvant! ה- תוכנה זו, המצויה ברשת האינטרנט, מחשבת גם את התרומה האבסולוטית להישרדות של הטיפול הכימותרפי וההורמונלי עבור המטופלת, על פי נתוני מחלתה. כאשר קיים ספק באשר לצורך במתן טיפול

Perou CM, Sørlie T, Eisen MB, van de Rijn M, Jeffrey SS, Rees CA, Pollack JR, Ross DT, Johnsen H, Akslen LA, Fluge O, Pergamenschikov A, Williams C, Zhu SX, Lønning PE, Børresen-Dale AL, Brown PO, Botstein D. Molecular portraits of human breast tumours. Nature. 2000;406(6797):747 [4]

נויטרופניה. מתכונת זו משפרת את תרומת ER הטיפול בעיקר בגידולים שאינם מבטאים . ]14[ PR ו- טיפול המכוון כנגד הקולטן HER2 הממברנלי טיפול מכוון מטרה בטרסטוזומאב ניתן במשולב עם טיפול )Trastuzumab( כימותרפי ומיועד עבור גידולים המבטאים בעודף, כתוצאה מאמפליפיקציה HER2 (ריבוי עותקים) של הגן המקודד לקולטן זה. מאז 5002 פורסמו מספר מחקרים שכללו מטופלות רבות, אשר הוכיחו את ההשפעה המיטיבה של טרסטוזומאב על קבוצת חולות זו [9-11]. בעדכון של מחקרים אלו שפורסם לאחרונה, נראה כי השפעה זו אינה דועכת ונותרת בעינה גם לאחר חציון של שמונה שנות מעקב. תרומתו היחסית של טרסטוזומאב להישרדות דומה בכל תת- הקבוצות של המטופלות, ללא תלות בגיל החולה, במידת הביטוי של קולטנים להורמוני המין, בגודל הגידול או בדרגת ההתמיינות שלו ובמעורבות בלוטות הלימפה האזוריות. במתן טיפול זה הסיכון היחסי להישנות פוחת

מתן טיפול כימותרפי מומלץ במרבית , בכל Triple Negative הגידולים מסוג בעודף, וכן HER2 הגידולים המבטאים עם סיכון גבוה Luminal בגידולים מסוג להישנות. תרומת הטיפול הכימותרפי ER/PR משמעותית יותר בגידולים שהם שליליים. התכשירים הכימותרפיים שבשימוש כוללים אנתרציקלינים ו/או טקסנים. על פי , מתן משלבים EBCTCG תוצאות מחקר ה- שהכילו תכשירים משתי קבוצות אלו, הביא להפחתה של %63 בתמותה מסרטן לעומת מטופלות שלא קיבלו כימותרפיה כלל. ההפחתה בתמותה נצפית גם לאחר חמש שנים. לתוספת של טקסנים לטיפול הכימותרפי תרומה מועטה, אך אמיתית, להישרדות חולות עם בלוטות נגועות. תשלובת שאינה מכילה אנתרציקלינים, כגון בשילוב עם ציטוקסן )Taxotere( טקסוטר אפשרית כחלופה במצבים )Cytoxan ( נבחרים. הטיפול הכימותרפי נמשך בין שמונה לעשרים וארבעה שבועות, בתלות בתשלובת מקובל Dose Dense שנבחרה. מתן טיפול כיום וניתן בשילוב תמיכה של גורם צמיחה , במטרה למנוע התפתחות GCSF מסוג

101

Made with FlippingBook - Online catalogs