האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אפידימיולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

עדות למגמת עלייה אין בכל קבוצות הגיל בהיארעות המחלה. הדבר נכון הן בנשים יהודיות והן בנשים ערביות. הנתון לפיו הגיל הממוצע בעת אבחנת המחלה גבוה יותר בנשים יהודיות (16 שנים) לעומת נשים ערביות (35 שנים) נכון. עם זאת, יש לזכור כי פירמידת הגיל של נשים ערביות שונה מזו של נשים יהודיות: פרופורציית הנשים המבוגרות (בנות 56 ומעלה) באוכלוסייה הערבית נמוכה בהרבה מזו שבאוכלוסייה היהודית (%4 לעומת %31, בהתאמה), בעוד שפרופורציית הנשים הצעירות (בנות 0-93) גבוהה יותר (%67 לעומת %06, בהתאמה). שוני זה בהתפלגות הגיל מסביר את השוני בממוצע הגיל בעת האבחנה בין שתי קבוצות האוכלוסייה. בנוסף, בנשים ערביות נצפית עלייה בממוצע הגיל בעת האבחנה עם השנים, במקביל להארכת תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה. תופעה זו דווחה בעבר באוכלוסיות שהיו נתונות בעיצומו של Epidemiological "שינוי אפידמיולוגי" או דהיינו, שינויים בתמונת ,Transition התחלואה והתמותה שנובעים משינויים חברתיים, דמוגרפיים, כלכליים, סביבתיים ואחרים [3]. הימצאות סרטן השד בישראל המונח "הימצאות" מתאר את מספר החולים, חדשים וותיקים, הקיימים באוכלוסייה מוגדרת נשים 19,493 במועד נתון. בישראל חיות כיום שאובחנו עם סרטן השד בשנים 6002-0102 ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה, מהן 072,71 נשים שאובחנו עם מחלה חודרנית ו-322,2 נשים שאובחנו עם מחלה לא חודרנית. שיעורי ההישרדות מסרטן השד בישראל ההישרדות היחסית ל-5 שנים מבטאת את הישרדות החולים שאובחנו עם מחלה מסוימת ביחס להישרדותה של קבוצת האוכלוסייה התואמת להם במין ובגיל, באותה תקופת זמן. כלומר, מדובר במדד שלוקח בחשבון כי גם באוכלוסייה הכללית ההישרדות ל-5 שנים

תרשים מס.5: הישרדות יחסית מסרטן השד לחמש שנים (אחוז) לפי קבוצות אוכלוסייה ותקופת זמן האיבחון

תמותה מסרטן השד בישראל תמותה ממחלה מסוימת יכולה להיבחן באמצעות שיעור התמותה הסגולי, דהיינו, מספר הנפטרים מהמחלה ל-000,001 איש באוכלוסייה, וגם באמצעות שיעור הקטלניות, קרי, פרופורציית הנפטרים מהמחלה מכלל החולים בה. המדד הראשון, שיעור התמותה הסגולי, מושפע משכיחות המחלה באוכלוסייה; ככל שהמחלה שכיחה יותר, שיעורי התמותה ממנה לכל 000,001 איש גבוהים יותר, משום שקיימים באוכלוסייה חולים רבים יותר. שיעור הקטלניות לא מושפע משכיחות המחלה, אבל משקף גורמים פרוגנוסטיים כמו שלב המחלה בעת האבחנה ואיכות הטיפול בה. הנתונים הזמינים בישראל הם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר מקדדת את סיבות הפטירה ומחשבת שיעורי תמותה סגוליים. להלן שיעורי התמותה הסגוליים של סרטן השד בישראל.

איננה %001 מאחר שקיימת תמותת-רקע, ומתאר את ההישרדות בקבוצת החולים ביחס להישרדותה של קבוצת השוואה באוכלוסייה הכללית. ההישרדות היחסית מסרטן השד ל-5 שנים בקרב נשים יהודיות שאובחנו . זאת בהשוואה 87.2% בשנים 6002-1002 היא לשיעור של %1.87 בקרב מי שאובחנו בשנים 1991-5991 ולשיעור של %1.48 בקרב מי שאובחנו בשנים 0002-6991. ההישרדות ל-5 שנים של נשים ערביות , 78.9% שאובחנו בשנים 6002-1002 הייתה בהשוואה ל-%0.76 אצל אלו שאובחנו בשנים 1991-5991, ו-%6.37 בקרב אלו שאובחנו בשנים 6991-0002. מכאן שקיימת מגמה עיתית של עלייה בשיעור ההישרדות היחסי מסרטן השד, וכיום שיעור ההישרדות היחסי ל-5 שנים הוא מעל %78 בנשים יהודיות וכמעט %97 בנשים ערביות (תרשים 5).

תרשים מס.6: שיעור התמותה מסרטן שד חודרני בישראל לפי קבוצות אוכלוסיה, 0891-0102

11

Made with FlippingBook - Online catalogs