האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

טבלה 1: שיעור היארעות סגולי לגיל של סרטן השד בנשים בנות 44-02 בישראל לפי שנה וקבוצת אוכלוסייה

בהשוואה ליהודיות, לערביות שיעורי היארעות דומים לאלה של היהודיות בקבוצות הגיל הצעירות מאוד (עד גיל 43), אבל נמוכים יותר משל היהודיות בכל שאר קבוצות הגיל. מאחר לחלות הסיכון ושיעור ההיארעות מסמל את במחלה, פירוש הדבר הוא שלנשים ערביות סיכון נמוך יותר ללקות בסרטן השד מזה של נשים יהודיות באותה קבוצת גיל (תרשים 3), דבר המסביר במידה מסוימת את תת-הייצוג של נשים ערביות בקרב החולות במחלה בישראל, בנוסף לעובדה שהתפלגות הגיל בקרב נשים ערביות שונה, שכן מדובר באוכלוסייה צעירה יותר מאוכלוסיית הנשים היהודיות. סרטן השד בנשים צעירות לאחרונה מתרבות הטענות כאילו שכיחות סרטן השד בנשים צעירות בישראל הולכת ועולה, במיוחד בהתייחס לנשים ערביות. הנתונים בטבלה 1, בה מוצגים שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני של השד בקבוצת הגיל 02-44 בשנים 0002-0102 בנשים מספר יהודיות וערביות בישראל, מעידים כי החולות נמצא בעלייה בשל גידול האוכלוסייה, בקבוצת גיל זו, שיעורי המחלה אולם המתארים את הסיכון לפרט, יציבים בשתי קבוצות האוכלוסייה, וגבוהים יותר בנשים ההיארעות של סרטן חודרני של השד בנשים צעירות בשנים 0002–0102 לפי קבוצות גיל צרות יותר: 02-42, 52-92, 03-43, 53-93, ביהודיות (תרשים 4א) ובערביות (תרשים 4ב). מנתונים אלה עולה כי שיעורי התחלואה נמוכים בקבוצות הגיל הצעירות יותר. יהודיות בהשוואה לנשים ערביות. תרשים 4 מציג את המגמות בשיעור

ערביות

יהודיות

שיעור היארעות ל-000,001

שיעור היארעות ל-000,001 מספר

מספר

31.6 33.4 27.9 28.0 29.0 33.0 39.0 37.7 36.2 46.2 32.5

48 53 61 63 67 78 72 93 69 94 88

44.1 42.7 47.0 45.9 44.7 46.5 41.3 47.5 46.4 44.5 44.9

374 367 408 403 398 419 377 440 436 432 441

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

תרשים מס.3: שיעור היארעות של סרטן שד חודרני לפי קבוצת אוכלוסיה וקבוצת גיל, 0102

תרשים מס.4ב: מגמות בהיארעות של סרטן חודרני של השד לפי קבוצות גיל, 0002-0102: נשים ערביות

תרשים מס.4א: מגמות בשיעורי ההיארעות של סרטן חודרני של השד לפי קבוצות גיל, 0002-0102: נשים יהודיות

10

Made with FlippingBook - Online catalogs