האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אפידימיולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

בקרב החולות עבורן קיים המידע, עלה בשנים האחרונות אחוז הנשים שמאובחנות כחולות סרטן השד בשלב מוקדם (מחלה לא חודרנית או מחלה חודרנית עם התפשטות מקומית, מינימלית): בשנים 9002–0102 %26 מכלל החולות החדשות אובחנו עם מחלה בשלבים אלה, לעומת %85 מהחולות שאובחנו בשנים 4002-5002 ו-%95 מהחולות שאובחנו בשנים .2007-2006 בשנים 9002–0102 כשליש (%53) מהחולות החדשות אובחנו עם מחלה מפושטת אזורית (גידול שחדר לרקמות סמוכות ו/או לבלוטות הלימפה האזוריות), לעומת %73 בשנים 4002-5002 וגם בשנים 6002-7002. שיעור החולות שאובחנו עם מחלה גרורתית בשנים 9002-0102 נמוך, ועומד על %3 בלבד. גם בשנים הקודמות היה שיעור זה נמוך, כ-%4, ועם זאת עדיין מדובר בירידה של כ-%52 בשיעור החולות המאובחנות עם מחלה גרורתית. שיעורי התחלואה בסרטן שד חודרני לפי מקום הלידה (יהודיות בלבד) בשנת 0102 ההבדלים בשיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל של סרטן חודרני של השד בין קבוצות המוצא השונות בקרב יהודיות היו קטנים, למעט ביוצאות אפריקה, שהציגו את השיעור הנמוך ביותר. השיעור הגבוה ביותר נצפה בילידות ישראל: 000,001/6.49, ולאחר מכן בילידות אירופה-אמריקה: 000,001/2.49 ובילידות אסיה: 000,001/1.39. השיעור הנמוך ביותר היה, כאמור, בילידות אפריקה: .69.8/100,000 שיעורי התחלואה בסרטן חודרני של השד לפי גיל על פי הנתונים משנת 0102, עיקר התחלואה בסרטן חודרני של השד הוא בנשים יהודיות מעל גיל 05; כאשר%97 מהחולות החדשות שאובחנו בשנת 0102 היו מעל גיל 05 ו-%14 מהחולות – מעל גיל 56. בקרב נשים ערביות, %55 מהחולות החדשות שאובחנו בשנת 0102 היו מעל גיל 05 ו-%91 מהן היו מעל גיל 56.

השד, על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות. מאז תחילת שנות ה-0002 ניכרת בקרב ירידה בשיעור ההיארעות והתייצבות. בשיעורים עלייה הנשים הערביות נצפית התייצבות לאורך השנים, עם רושם של בשלוש השנים האחרונות (תרשים 1). היארעות סרטן שד לא חודרני בישראל גילוי סרטן לא חודרני בשד נחשב לגילוי מוקדם של המחלה. ידוע כי חלק נכבד מגידולים מוקדמים אלה לא יתפתחו לכלל מחלה קלינית ומסכנת חיים. לאחרונה אף הוצע שסרטן שד לא חודרני לא יכונה גידול סרטני, כי ראוי שהמונח "סרטן" ייוחד לגידולים העלולים לסכן את החיים [2]. למרות זאת אין עדיין דרך יעילה להבחין בין גידול שדורש התערבות בשל הפוטנציאל שלו להפוך לגידול חודרני העלול לסכן חיים, לבין גידול שאינו בעל פוטנציאל כזה. משום כך סרטן שד לא חודרני מטופל כמקובל, למרות שבחלק מהמקרים הטיפול ככל הנראה אינו נחוץ. בשנת 0102 אובחנו בישראל 154 חולות חדשות עם סרטן שד לא חודרני, מהן 604 יהודיות (%09), 62 ערביות (%6), 91 חולות נוצריות שאינן ערביות וכאלה ללא סיווג דת ("אחרות") (%4). שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל של סרטן שד לא חודרני מוצגים עבור יהודיות וערביות בלבד בשל המספר הקטן של חולות "אחרות". בחמש השנים שבין 6002-0102, שיעורי ההיארעות נמצאים במגמת עלייה הן ביהודיות והן בערביות, אם כי בשנתיים שבין 9002-0102,

נצפתה התמתנות בשיעורי ההיארעות בקרב נשים ערביות; השיעור ב-6002 היה 2.21 ו-8.6 ל-000,001 ביהודיות ובערביות, בהתאמה, וב-0102 היו השיעורים המקבילים 4.11 ו-9.4 ל-000,001, בהתאמה. המגמות העיתיות במהלך 13 השנים בין בשיעורים עלייה (פי 4.6) בקרב יהודיות, שבולטת יותר בתחילת שנות ה-09', עם השקתה של התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות. גם בשיעורים לאורך עלייה בקרב ערביות נצפית השנים (פי 21), עם האצה מאמצע שנות ה-09' והתמתנות לאחרונה (תרשים 2). שלב המחלה בעת האבחנה גילוי מוקדם של סרטן השד באמצעות הוכח כמפחית )Screening( תכניות סריקה את התמותה מסרטן השד וכמאפשר לשנות את מהלך המחלה. התכנית הקיימת בישראל הוקמה בתחילת שנות ה-09' על בסיס ראיות מניסויים קליניים וקווים מנחים של גופים מקצועיים, ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף משרד הבריאות. היא כוללת בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים בנשים בנות 05-47 בסיכון ממוצע למחלה, ובדיקה שנתית מגיל 04 לנשים בסיכון מוגבר למחלה. אחד מהפרמטרים ליעילותה של תכנית כזאת הוא עלייה בשיעור הנשים שמאובחנות בשלב מחלה מוקדם. נתונים לגבי שלב המחלה בעת האבחנה קיימים ברישום הלאומי לסרטן עבור כ-%57 עד %08 מכלל החולות.

0891–0102 - מורות על

תרשים מס.2: היארעות של סרטן שד לא חודרני בנשים בישראל לפי קבוצת אוכלוסיה, 0891-0102.

9

Made with FlippingBook - Online catalogs