האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אפידימיולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

היארעות של סרטן שד חודרני בנשים בישראל לפי קבוצת אוכלוסיה, 0102-0891

ערביות

יהודיות

גרף מס. 4 [מקור מס.51]

גרף מס. 5 [מקור מס.61]

אלף ב-0102 עליה זו נובעת, כנראה, משינוי בסיגנון החיים של הנשים הערביות – הן יולדות מאוחר יותר, יולדות פחות ילדים, מניקות פחות, משמינות יותר, עסוקות פחות בפעילות פיזית וכד'. רק ב-1102, לאחר שהנשים הערביות הגיעו לשיעור היענות זהה לזה של היהודיות, דווח כי לראשונה חלה ירידה בתמותה בקרב הערביות, משיעור של 6.02 למאה אלף ב-1002, ל-8.11 למאה אלף ב-0102 [61]. כלומר, למרות שהנשים הערביות זוכות

כידוע, בישראל כל האוכלוסייה מבוטחת וזכאית לכל התרופות והפרוצדורות הכלולות בסל השירותים. נשים יהודיות וערביות שאובחנו בסרטן השד, זוכות לאותו טיפול, על ידי אותו צוות רפואי ובאותם בתי-חולים. למרות זאת, עפ״י דווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ורישום הסרטן הלאומי, שיעורי התמותה של נשים ערביות עלו בין 0891 ל-0002. זאת במקביל לעליה בשיעורי ההיארעות בקרב הערביות, שעלו פי 2 ויותר: מ-5.22 למאה אלף ב-0991, ל-9.35 למאה

לטיפול זהה, בעבר הן שרדו פחות, כי הן אובחנו בשלב מאוחר יותר של המחלה, המאפשר שיעורי ריפוי נמוכים. רק כאשר הנשים הערביות הגיעו לשיעורי היענות גבוהים לסריקה, כלומר הן אובחנו בזמן, אנחנו רואים, גם אצלן ירידה וטופלו בזמן, . משמעותית בתמותה במקביל לשיפור בדרכי הטיפול, לסיכום- הניסיון בישראל, שימש במידה רבה, ״כמעבדה״ לבדיקת יעילות דרכי האבחון. המאמצים שנעשו ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן במהלך השנים להפעלת עשרות תחנות לבדיקה ידנית של השד, ולהדרכה לבצוע בדיקה עצמית, אמנם שיפרו את המודעות לנושא, והפריכו מיתוסים ותפיסות מוטעות, אך לא הביאו לתוצאות של ממש. מאידך, תוכנית הסריקה בממוגרפיה שיזמה האגודה למלחמה בסרטן, המופעלת מאז עם משרד הבריאות ובשיתוף כל קופות-החולים, הובילה להשגת היעד של הורדת התמותה מסרטן השד בישראל. התהליך שחל בקרב הערביות בישראל, מצביע על העובדה שרק לאחר ששופרו שיעורי ההיענות שלהן לבדיקה, והן אובחנו בשלב מוקדם, גם הן זכו לשיפור משמעותי בשיעורי ההישרדות שלהן, והחשוב מכל, רק אז חלה גם בקרב הנשים הערביות הפחתה משמעותית ביותר בשיעורי התמותה שלהן מהמחלה.

שיעור התמותה מסרטן שד חודרני בישראל לפי קבוצת אוכלוסיה, 0102-0891

ערביות

יהודיות

גרף מס. 6 [מקור מס.61]

19

Made with FlippingBook - Online catalogs