האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

קבוצות בסיכון

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

הנטייה המורשת לפתח סרטן שד ושחלות – BRCA קבוצות סיכון מעבר ל- פרופ' איתן פרידמן מנהל היחידה האונקוגנטית ע"ש סוזן לוי גרטנר מכון גנטי מנהל מרפאת מרכז מירב לנשים בסיכון גבוה לפתח סרטן שד, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל השומר, רמת גן

סרטן השד הינה מחלת הסרטן השכיחה ביותר בקרב נשים בישראל: כ-000,4 נשים מאובחנות מדי שנה כחולות במחלה זו. במרבית המקרים, לחולות הלוקות בסרטן השד, אין קרובות משפחה מדרגה ראשונה או שנייה, שחלו אף הן בסרטן השד או השחלות (למעט מקרים ספוראדיים). עם זאת, אצל כ-%02-51 מחולות סרטן השד, ישנה חולה נוספת במשפחה שחלתה בסרטן שד. מקרים אלה נקראים מקרים משפחתיים, אצל כ- %01-5 מחולות אלו ניתן לזהות צבר של מקרי סרטן משפחתי המתאים לתבנית הורשה שים). ַ אוטוזומלית דומיננטית (מקרים מוּר במקרים המשפחתיים אין עדיין זיהוי מדויק של הגנים הקשורים לצבר לא שיגרתי זה, של שים ַ מקרי סרטן שד. בחלק מהמקרים המוּר ניתן לאתר מוטציות העוברות בתורשה בתאי האב, במספר גנים. שני הגנים העיקריים והמוכרים שזוהו כמעט לפני 02 שנה, הנם . BRCA2 ו- BRCA הגנים 1 ישנן מספר נקודות ייחודיות שכדאי לזכור בהקשר של מוטציות בתאי האב בשני הגנים הללו, בעיקר בהשוואה בין המצב הכלל- עולמי למצב בישראל: בעולם תוארו (בספרות המקצועית) קרוב ל 000,4 מוטציות שונות בגנים אלה, כשבמרביתן קיימת מוטציה ייחודית לכל משפחה. לעומת זאת בקרב נשים יהודיות תוארו כ-001 מוטציות בגנים אלה, מתוכן רק כעשר תוארו ביותר משתי משפחות. מתוך עשר המוטציות הללו, שלוש נחשבות לשכיחות ביותר: , BRCA בגן 1 185delAG 5382InsC . אחת משלוש BRCA2 בגן 6174delT ו-

בסיכון גבוה למדי, בהשוואה לכלל הנשים באוכלוסייה, המצויות בסיכון של %31, לחלות בסרטן שד, כאשר הסיכון לחלות בסרטן השחלה במהלך חייהן, עומד על %4.1 בלבד. ממחקרים שנערכו בעולם, על טווח מוטציות נרחב, נמצא טווח סיכונים רחב יותר לחלות בסרטן שד או שחלה. ההבדלים נובעים ככל הנראה משיטות המחקר ומאופי המוטציות שנבדקו, אך באופן כללי ניתן לומר שנשאיות מצויות בסיכון ,BRCA מוטציות בגנים מסוג גבוה משמעותית לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה, בהשוואה לנשים שאינן נשאיות של הגנים הללו. איתור מוטציות משפחתיות–ייחודיות במשפחות בהן לא אותרו המוטציות השכיחות , אבל הסיפור BRCA2 ו- BRCA1 בגנים המשפחתי יכול להצביע על רקע תורשתי העלול לגרום לסרטן השד, יש מקום להרחיב את הבירור הגנטי ולנסות לאתר מוטציות "פרטיות" בגנים אלה, קרי מוטציות ייחודיות לכל משפחה ומשפחה. ממחקרים שונים בנושא זה התברר, כי במשפחות ממוצא אשכנזי, כ-%5 מהנשאיות של מוטציות בגנים , אינן נושאות את אחת BRCA2 ו- BRCA1 משלוש המוטציות השכיחות שהוזכרו לעיל. מסיבה זו אותן נשאיות אינן מאותרות על ידי הבדיקות המתבצעות באופן שגרתי, ולפיכך איתור המוטציה המשפחתית - מחייב ריצוף שלם של שני הגנים הללו, כאשר ישנה עדיפות לבדוק את הנושא לעומק במשפחות בהן התגלו מקרי סרטן בעבר. לגבי נשים

המוטציות הללו מאותרות בכ-%21-%01 ממקרי סרטן השד בנשים ממוצא אשכנזי, ובכ-%04 ממקרי סרטן השחלה בנשים ממוצא זה. שיעורים גבוהים יותר מתגלים במשפחות בהן מאותר צבר לא שיגרתי של סרטן שד, יחד עם סרטן שחלות. יתרה מזו, אחת משלוש המוטציות הללו מאותרת בקרב %5.2 מהאוכלוסייה האשכנזית הכללית, ללא קשר לנוכחות מקרים אישיים או משפחתיים של סרטן. השוני בין נשאיות של מוטציות לנשאיות של BRCA1 בגן BRCA2 מוטציות בגן מהווה BRCA 1, BRCA איתור מוטציה בגנים 2 ללא ספק, מדד טוב ואובייקטיבי בעזרתו ניתן לנבא מהי רמת הסיכון לפתח סרטן שד וסרטן שחלות, ומהי מידת הסיכון בקרב נשים בריאות שנמצאו נשאיות של מוטציות בגנים אלה לחלות בסרטן. מחקר מקיף שנעשה בארץ (מטעם הקונסורציום הישראלי , The Israel Genetics Consortium לגנטיקה - הפועל בחסות האגודה למלחמה בסרטן) מצביע על הבדלים בין נשאיות של מוטציות לעומת נשאיות של מוטציות BRCA1 ב- (מדובר כאמור במוטציות השכיחות BRCA2 ב- באוכלוסייה האשכנזית). לנשאיות של יש סיכון של כ-%08 לחלות BRCA1 המוטציה בסרטן שד עד גיל 08, וסיכון של כ-%05 לחלות בסרטן שחלה עד גיל 57. לנשאיות יש סיכון של כ-%53 BRCA2 של המוטציה לחלות בסרטן שד עד גיל 08, וסיכון של כ-%05 לפתח סרטן שחלה עד גיל 57. מדובר

31

Made with FlippingBook - Online catalogs