האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

. )Aneuploidy( המצאות קשרי לימפה נגועים אלו הם גידולים גדולים יותר ובעלי מדד שגשוג Luminal B גבוה יותר [6]. בנוסף, גידולים מסוג רגישים פחות לטיפול הורמונלי, אך מאידך הם רגישים יותר לטיפולים כימיים [7-8]. , ישנם ER , PR , HER2 פרט לביטוי הקולטנים ל- מאפיינים נוספים החשובים לפרוגנוזה של החולה: גיל החולה (בזמן האבחנה), גודל הגידול, דרגת ההתמיינות, מעורבות של קשרי הלימפה, חדירה לכלי דם ולימפה וכן מדד השגשוג של הגידול. הוא סמן גרעיני המעיד Ki מדד השגשוג 76- על פרוגנוזה גרועה יותר, כאשר הערך שלו עולה על %41 [9]. מחקרים מראים ששינויים לאחר טיפול הורמונלי טרום- Ki בביטוי ה-76- ניתוחי, יכולים לנבא פרוגנוזה ארוכת טווח .]11-10[ אחד ההבדלים העיקריים בין סרטן שד מסוג הוא Luminal B לסרטן שד מסוג Luminal A קצב ההתרבות של התאים הגידוליים, הניתן למדידה בבדיקה של ביטוי גנים הקשורים ) Proliferation Signature לשגשוג התאים ( MYBL2 ו- CCNB1 , MKI67 הכוללת גנים כגון ,Luminal B שביטויים גבוה יותר בגידולים מסוג .]12[ Luminal A לעומת גידולים מסוג למאפיינים אלו ישנה משמעות בהיבט הטיפולי. כמו בכל המחלות הממאירות, שלב הגידול מכתיב את הטיפול בחולה. יחד עם )Stage( זאת, האונקולוגים מודעים לעובדה שחולות שנמצאות באותו שלב של המחלה, עלולות להגיב באופן שונה לטיפולים הסטנדרטיים, ולכן הפרוגנוזה שלהן יכולה להיות שונה. במהלך השנים נעשו מאמצים מרובים על מנת להגיע לסיווג טוב יותר של גידולי השד, לצורך ניבוי התגובה לטיפול, ולשם התאמה אישית של הטיפול בחולה. מדידות מבוססות כתוצר של תהליך השעתוק, mRNA על . ER מספקות כימות מדויק יותר של ביטוי ה- כמו כן, התפתחו שיטות מולקולאריות נוספות שנועדו לבחון את DNA Microarrays של הביטוי של אלפי גנים בתוך הגידול. המידע על הפרופיל הגנטי של הגידול מסייע לאונקולוג

לקבוע את הטיפול המתאים ביותר לחולה, בניסיון לוותר על כימותרפיה, ובכך למזער את תופעות הלוואי לטווח הקצר ו/או הארוך. לדוגמה, כאשר מדובר בקביעת הטיפול המשלים הכלל גופי (בייחוד כאשר מדובר בהחלטה למתן טיפול כימותרפי), ישנן מספר שיטות גנומיות העוזרות לניבוי הפרוגנוזה ו/או התגובה לטיפול בגידולי השד, כגון: Oncotype DX [13] ,[14] MammaPrint , PAM50 ,[16-15] MapQuant DX ,[17] EndoPredict ו- Breast Cancer Index [18] Oncotype DX ]91-02[. למשל, בדיקת Reverse Transcription מבוססת על שיטת ) כמותית אשר באמצעותה PCR ) RT-PCR נבדקת רמת ביטויים של 12 גנים ייחודיים בגידול. תוצאות הבדיקה מתבטאת בדירוג ) המחלה, אשר Recurrence Score הישנות ( משקף את הסיכון האינדיבידואלי של כל חולה לחזרת סרטן השד. בוחנת 07 גנים Mammaprint בדיקת ה- קריטיים שזוהו בגידולי סרטן השד, המשפיעים על הסיכון להישנות המחלה אצל חולה מסוימת. תוצאות הבדיקה מראות אם האישה נמצאת בסיכון גבוה או נמוך לפתח גרורות בעתיד. המידע המסופק באמצעות הבדיקה מאפשר לקבוע באופן מושכל את נחיצותו של טיפול כימותרפי אדג'ובנטי (משלים). בדיקת הפרופיל הגנטי בגידולים אלו מראה שקיימים גנים משותפים לסרטן השד מסוג ER genes (כגון , Luminal B ו- Luminal A ). לסרטן שד מסוג ESR1, FOXA1, BCL2 יש בנוסף לכך גנים משותפים עם Luminal B Ki-67 gene , MK167 (כגון, Basal-Like גידולי .) Surviving Gene BIRC5 , Cyclin ,B1 Gene כיום נערכים שלושה מחקרים פרוספקטיביים, שבודקים את אפשרות השימוש בשיטות הללו לקביעת טיפול משלים בקבוצות שונות של חולות עם סרטן שד. , RxPONDER ו- TAYLORx שני המחקרים Oncotype DX בודקים את שיטת ה- בודק את שיטת MINDACT [12] ומחקר . ]22-21[ MammaPrint ה-

, בודק חולות סרטן שד TAYLORx מחקר עם קולטנים חיוביים לאסטרוגן, אך ללא מעורבות של קשרי הלימפה. החולות חולקו לפי דרגת הסיכון שלהן: סיכון נמוך, בינוני וגבוה. החולות עם הסיכון הנמוך ביותר לחזרת המחלה מקבלות טיפול הורמונלי בלבד, החולות עם הסיכון הגבוה מקבלות טיפול כימי (כימותרפיה) וגם טיפול הורמונלי, והחולות שסווגו בדרגת סיכון בינונית (לחזרת המחלה) עוברות רנדומיזציה לטיפול הורמונלי בלבד, או טיפול הורמונלי בשילוב עם טיפול כימותרפי. בודק האם חולות סרטן RxPONDER מחקר , חוסר ביטוי קולטני ER שד עם ביטוי קולטני , למעלה מקשר לימפה אחד נגוע (1-3) HER2 (דירוג Recurrence Score על ידי הגידול ו- הישנות) פחות או שווה לערך של 52 (בסולם ערכים מ-0 ל-001) יכולות לוותר על הטיפול מנסה אף הוא לסווג MINDACT הכימי. מחקר את החולות אצלן הטיפול הכימי לא הביא לשיפור משמעותי במצבן. כאמור, המחקרים והשיטות שהוזכרו מנסים לזהות את החולות אצלן ניתן לוותר על הטיפול הכימי. כמו למשל חולות סרטן שד עם קשרי לימפה שליליים, Luminal A מסוג המקבלות טיפול הורמונלי. נשים אלו נבדקו וסווגו בקבוצת Oncotype DX בבדיקת ה- החולות הנמצאות בדרגת סיכון נמוכה להישנות המחלה. נוסף על סיווג )Low Risk( זה, לא נצפתה אצלן תועלת משמעותית במתן כימותרפיה [32-42]. אחד ההסברים לתופעה – Luminal A זו מתמקד בגידולים מסוג JNK Signaling בגידולים מסוג זה קיים חסר ב- או MAP3K1 (המתבטא בחוסר בתפקוד הגנים או במוטציות בשרשרת המסרים של MAP2K4 ). ידוע כי במצב זה של חסר, PI3K/AKT הגנים התגובה לכימותרפיה פחותה [52]. הטיפולים השונים, והתגובה להם משך הטיפול ההורמונלי הוא נושא שנבדק במספר מחקרים. מטא-אנליזה שבוצעה Early Breast ( EBCTCG על ידי קבוצת )Cancer Trialists' Collaborative Group

92

Made with FlippingBook - Online catalogs