האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון 2017

–  Š~–—‡ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ‚Š…Œ‚ €Žƒ ‹‡Šƒ…‚ ŒŠ תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן t ייזום והפעלת תוכניות לגילוי מוקדם t מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה t רכישת ציוד רפואי חדשני ומתוחכם לאבחון מוקדם ולטיפול t סיוע בהקמה, בהרחבה ובשיפוץ מחלקות לאבחון, טיפול, אשפוז ורווחה t הפעלת מגוון תוכניות לשיקום ולרווחת חולים, מחלימים ובני משפחותיהם t הפעלת תוכניות הדרכה לצוות המקצועי המטפל בחולי סרטן t הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם t קידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן, לשיפור איכות חייהם ולרווחתם t

משרד ראשי 7 גבעתיים, רח’ רביבים 5310302 , מיקוד 437 . ת.ד 03-5721616 : טל 03-5719578 : פקס מטה הסניפים ו’הקש בדלת’ מנהלת מחלקת סניפים ומבצע ’הקש בדלת’ שיר בוטל-צור

03-5721699 : טלפון 03-5732327 : פקס

מחלקת שיקום ורווחה בית מטי, לזכרה של מטילדה רקנאטי 7 גבעתיים, רח’ רביבים 03-5721678 : טל מעון קלור 7 גבעתיים, רח’ רביבים 5310302 מיקוד 03-5721623/4/7 : טל ® ’ניצוץ של תקווה‘ 12 גבעתיים, רח’ טייבר 5341802 מיקוד 03-5732166/7 : טל מחלקת תרומות 7 גבעתיים, רח’ רביבים 1-800-35-46-46 : טל

® ‡ŒŠ† בשפה הערבית 1-800-36-36-55

® ‡ŒŠ† שירות מידע טלפוני 1-800-599-995 ® ‡ŒŠ† בשפה הרוסית 1-800-34-33-44

® ‚‰‡Œ˜Š† סיוע נפשי ראשוני לחולי סרטן 1-800-200-444

האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים www.cancer.org.il אתר האגודה למלחמה בסרטן

1-800-35-46-46 ˜ƒŒƒ–˜Š

www.cancer.org.il ניתן לתרום גם דרך אתר האינטרנט בכתובת: לפקודת מס הכנסה. 46 *תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס, על פי סעיף

עיצוב: סטודיו בילט

Made with FlippingBook flipbook maker