האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

052-5413679 : נייד ורד רוזלס (בתיאום מראש) 18:00-16:40 ' שעות וימי פעילות: ב

ירושלים - מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים ע"ש ישראל יעקוב ולילה אלתר TM מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד' , תלפיות, משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא 3 רח' יד חרוצים יו"ר: עו"ד אתיה שמחה, רכזת: גב' רותי בן גיאת 16:00-8:00 ' ימי פעילות: א'-ה

02-6256497 : , פקס 02-6256721,02-6233599 : טלפון aguda_jeru@cancer.org.il מייל

מתנדבת: גב' ואנסה שאשא

כוכב יאיר

054-4979595: נייד ואנסה שאשא

, בניין פיקוח ומשטרה 9 רח' רמב"ם יו"ר: גב' ישראלה רוזן 09-8942499 : טלפון 052-4455005 : נייד ישראלה רוזן

כפר יונה

4 רח' זאב גלר

כפר סבא

רכזת: גב' מרים ללוש 09-7453284 . , פקס 09-7603795 : טלפון 054-4429441: נייד מרים ללוש

כרמיאל 1 בניין נעמת חבצלת

כרמיאל

יו"ר: גב' אבלין דסה 04-9081491 : טלפון

054-4611516 : נייד אבלין דסה evelyn.dassa6@gmail.com מייל:

2012800 מג'אר, מיקוד 419 כביש ראשי בבניין מחלקת תברואה, ת.ד

מג'אר

רכז: מר עאטף עבד (אבו בסאם) 04-6782442 : טלפון

יו"ר: רונית שפטניצקי

מ.א זבולון

052-5812121 : נייד רונית שפטיניצקי

114

Made with FlippingBook HTML5