האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

גילוי מוקדם

סרטן השד התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד

, פרסמה 2017 לרגל חודש המודעות לסרטן השד האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ , פרופ' ליטל קינן-בוקר ובעולם. הנתונים הוצגו על ידי סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של המשרד הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי מוקדם של האגודה למלחמה בסרטן: • סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה ביותר בנשים בישראל (יהודיות, ערביות, 'אחרות'), ואחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בשתי קבוצות 5,000- אובחנו כ 2014 האוכלוסייה העיקריות. בשנת עם גידול 4,400- חולות חדשות עם גידול בשד: כ עם גידול ממוקד. 635- חודרני וכ • ; הסיכון 50 עיקר התחלואה היא בנשים מעל גיל הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות, והוא גבוה יותר ביהודיות בהשוואה לערביות. • המגמה העיתית של היארעות סרטן ממוקד של השד ,1980-1986 בקרב יהודיות הייתה יציבה בשנים ,)1991-2014( לאחר מכן נצפתה עלייה מובהקת בקצב משתנה. בערביות נבחנה המגמה העתית .2014 , והייתה יציבה עד 1990 רק מאז • ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד 2005-2009 בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה בקרב יהודיות 89.7% :OECD מהגבוהות במדינות ה- בקרב ערביות. 84.4%- ו ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן כחלק מתוכנית הסריקה הלאומית, ובמטרה להעלות את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה בפריפריות את ניידת 2001 גיאוגרפיות וחברתיות, רכשה האגודה בשנת '. מאז הפעלתה של הניידת מיכל הממוגרפיה הראשונה ' הוכחה חשיבות פעילותה בשטח. בעזרת ניידת 'מיכל', צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים, כגון נשים חרדיות ועולות חדשות, והתבטלו לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות. עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת, החלה לפעול ניידת חדשה נוספת. שתי הניידות הופעלו בידי 2011- ב

שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן 20- לפני למעלה מ את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד, המופעלת מאז עם משרד הבריאות ובשיתוף 20- כל קופות החולים. התוכנית מנוטרת מזה כ שנה בסיוע ובמימון האגודה: החל בבדיקות האבחון ,75-50 הרדיולוגיות בקבוצת היעד של נשים בגילאי דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון הפתולוגי וכלה בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו 2013 עם ממאירות. ראש התוכנית עד שנת , מנהל המחלקה לרפואת פרופ' גד רנרט היה הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל, ויועץ האגודה למלחמה בסרטן בנושא בקרת סרטן. את התוכנית הארצית כולה יזמה וריכזה מטעם האגודה , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן. מירי זיו אישר הוועד המנהל סיוע לתקופה 2018 בשנת נוספת למשרד הבריאות, בהפעלת מערך רשמים ייעודים לבקרת האיכות של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד בישראל. סיכום התוכנית הלאומית לאבחון 2017 סרטן השד בישראל לשנת מאז הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו במסגרתה למעלה מיליון בדיקות הדמיית שד ביותר ממיליון נשים, 7- מ בדיקות שבוצעו בניידת הממוגרפיה. 200,000- מתוכן כ 74-50 נשים בנות 305,618 , דווח על 2016 בשנת ללא היסטוריה אישית של סרטן שד שביצעו ממוגרפיה. מקרים חדשים 2,822 ,2016 בסך הכול זוהו בשנת ללא היסטוריה 74-50 של סרטן שד בקרב נשים בנות מקרים של סרטן 356 : אישית של סרטן שד, מתוכן מקרים של סרטן חודרני. 2,466- ) ו DCIS לא פולשני ( )76.7%( 1,892- מתוך המקרים של הסרטן החודרני, ב לא הייתה מעורבות של בלוטות לימפה. כלומר, בסך בשלב מוקדם. 80%- הכול אובחנו כ

28

Made with FlippingBook HTML5