סיפור חיי - סיפורה של יהודית עמית

§i¤£¶ §¬§ž œ f ¥¥Ÿ¡ ¥ ©œ ¡¬¨¥µ ¶¥¥ œ¥ r¯¡¥¨ ¡¶§¨ ¥¶¨¡§¥ p©®° ¥¶¡£œ ¥¨ ¶§ pœªœ ¨® œ¥ r ¶£°µª¨ µ¥Ÿ³  ¬ª¢ ¨§ ¶œ r¡¬§¡¬¥£ ®¥³µ  ¥¨ ¡¤¡ ª§¡£ ¨§ ¶œ rf ®¥Ÿ¥  ‡¨ r´°¶¥ ¥ œ¨ p ¥œ p¥¨µ ¡´°§ ¥§ p©¥´¢¬ª Ÿª¨ ¶¡Ÿ¨¥ ru|}} ¶¬µ Ÿ¨¡¬ r©¥Ÿž ¨§ ¶œ ¡¬¨ ´°¶ ¡¬¥¶¡Ÿ¨¥ r ¨¡®ª ®¡²³ª ¶¨® ¶¥¥ Ÿ¡ª¨¨ ¶¡´µ°œ ¨ ¶¥¥  «¡ª§¡ ¶¥¬ª´ž p¶¥¶°´² ¥¶¡£œ ¶œ Ÿª¥¨ œ¥ p´° ¶¥¨ ¡¬§¨ œ¨µ§ p ª£¨ª ¶°¡³¶ r©¥¡¤ ©¥µ¬œ ¶¡¥ ¨ ¡¬¶¡œ Ÿª¨¨ ²¡´ œ¥ ¨¡§ ©Ÿ¡³µ ´ªœ Ÿ¥ª¶ ¨œ p¶¥´ž¬¡  £³¨¬ œœ¡ ±¥¡¡µ¡œ¨ £³¨¬ ¥ª®¬ p ²´œ ¥¶¥¨®¡ © ª ¥¶Ÿ´°¬µ ´£œ¨ ©¥µŸ¡£ ´°ª ´ª¡µ ¶®¡¬¶ª ¨ ¡³°¥µ p¶¡°¥¡¢ª ¶¡Ÿ¡®¶ ¶´¢® p¤µ°Ÿ¡ Ÿ¨ ´œµ¬ œªœ r¶¡¬£ª¨ r¤°Ÿ¡ ´³¡¥ ¶¡¥¡¬£¨ ž¥´ª ¬´°¶ œ¥  ¨œ ©¥¬µ ¦¨ ª r¤°Ÿ¡ ´¥®²  r©¥³ª® ´®µ ±¡¥³ ¥¶£°µª ¥¬¨¡ ¥¨œ °´¤² ¡ ²´œ ¶¨® u}x| ¶¬µ rž¡¢¨ ¡¥ © ¡ «ª¨œ¶ µ ´£ ´¥§ p©¥³ª® ´®µ¨ œ¡ ´£œ¨ ¬µ§ ¡¬¥®ž´¡ ¡¬¥¶¡£ªµ ¡¬¨µ °¶¡µ ¶¥¥ ¡ £°µª ¶¡ª¥³ª ¥¶¡¬ ¶œ ¶¡œ´¨ ¶§¢ œªœ r©¥¬µ ´µ® ¤®ª§ §µª¬µ µ³ ¨£ª ´£œ¨ u}z| ¶¬µ ´¤°¬ œ¥ r©¥µ³  r ¨µ ©¥¥£ ¶£ªµ ¥¡¤¥¨ œµ ¶¡¥ª¥¤°¡œ Ÿ¥ª¶  ¶¥¥  ¥¥£ ¨§ ¦´¡œ¨

‡™˜« “”¤ bœŸ¬ “¡“ ^gojh_

Ÿ“˜¡¬ “”¤ bœŸ¬ “”“ ^gojj_

—–˜–c”˜ œ˜š“ bœ4˜— «š“Ÿ œŸ“ šŸ¬£¬ ˜Ÿœ©_ ^—©«“ œœœŸ¥

l

Made with