דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

ותיקים בעבודה - מעברים בעמק. "ותיקים בעבודה" הינהתוכניתארציתשל המשרד לשוויון חברתי, פועלת במעברים בעמק, מטרתה לתתהזדמנות ) המעוניינים להשתלב בעולם 60+ . התוכנית מיועדת לוותיקים (בני 60+ להתחלה חדשה בעולם התעסוקה לבני העבודה, הן כשכירים והן כעצמאים. כמו וכן התוכנית מלווה מעסיקים אשר מעוניינים להעסיק מבוגרים וליהנות מכישוריהם ויכולותיהם האישיות והמקצועיות של בעלי ניסיון ולשלב אותם בארגון. התוכנית כוללת:

• ייעוץ להשתלבות מחדש • ליווי להשמה וליווי תהליכי • הכשרות למתן כלים • סדנאות לליווי

*השרותים מותאמים להשתלבות כשכיר או עצמאי 052-4517779 : טלפון | ayelet@mvrm.co.il מייל: | אחראית על התחום: איילת פסטרנק

66

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker