דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

נהלי הרשמה

• בחרו את הימים הרצויים לכם והרכיבו מערכת אישית מתוך מבחר החוגים המוצעים בכל יום. . בחוברתהדיגיטאליתשנמצאתבאתר • ההרשמהתתבצע דרך הקישור המצורף לשםהחוג אנא עשו מאמץ והירשמו באופן מקוון. בטופס הרשמה • ניתן גם להירשם ידנית במשרד דורות 4.9-15.9.2022- • לנוחיותכם קיימת תקופת התנסות בחודש ספטמבר בין ה (בשבועייםהראשונים) במהלכה ניתן לבדוק אתהחוגים. לאחר מכן ישלהירשם והרישום מחייב לכל הסמסטר. מועד השינוי הבא יחול רק בסוף הסמסטר - חודש ינואר. • רק לחוגים החדשים שיתחילו בסמס׳ ב תינתן תקופת ניסיון בת שבועיים בין התאריכים . 1.2-14.2.2023 • תקופת הניסיון הינה בתשלום . )68 התשלום לפי חוגים / ימי פעילות (הפירוט בעמוד • פתיחת החוגים מותנית ברישום מינימום משתתפים כפי שיוחלט בעת ברישום. • חוג שייפתח ומספר המשתתפים בו יירד מתחת למינימום הנדרש - ייפסק. • תתכן עליה בתעריפים כתוצאה מייקור משמעותי של העלויות במשק. • לא יתאפשר שינוי בהרשמה במהלך הסמסטר. • שינוי בהרשמה יכנס לתוקפו רק לאחר מילוי טופס השינוי, חתימת החבר וקבלתו. • טפסי שינוי יש למלא דרך מזכירות דורות. במזכירות דורות. , החיוב יהיה יחסי מחודש ההצטרפות. 2022 • למצטרפים לאחר חודש דצמבר

3003000 מועצה אזורית זבולון, דואר כפר המכבי דורות, המרכז האזורי לוותיק brachas@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: | 04-8448518 פקס: | 04-8478124 טלפון:

04-8431570 - מיכל אהרון אחראית על הרשום והגבייה: 04-8478124 | 054-6833007 ברכה סנדר טלפון לבירורים: www.dorotzvulon.org.il אתר דורות

תודתנו נתונה למפעל הפיס, למשרד הרווחה, למשרד לשיויון חברתי, למוסד לביטוח לאומי ולוועדת התביעות המסייעים בקיום התוכניות השונות.

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker