מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

מיפוי בעלי עניין , תשתית אזרחית ומתווה לשיתוף הציבור

המשך שיתוף הציבור בתכנית המתאר

• ראיונות • סקירה אינטרנטית • סבב מפגשי מנהיגות בישובים • סקר תושבים

מתוך סקר התושבים ( תחילת הפצה באוגוסט )

1

לימוד מצב קיים וניתוחו

• מפגש תושבים פתוח – 23.9.19

2

מפגש לבעלי תפקידים במועצה ובישובים

הגדרת חזון

יידוע והסברה באינטרנט

• מפגשים עם מנהיגות הישובים עפ " י הצורך

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

הזמנה למפגש ב 23.9.19

• מפגשים פתוחים עפ " י אשכולות - דיון בסוגיות מקומיות עפ " י הצורך

3

)

• מפגשים עם קבוצות ממוקדות י צורך "עפ(

4

מפגש תושבים פתוח להצגת התכנית לציבור

הכנת מסמכים

בית זייד

חנתון

גבת

שדה יעקב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

Made with FlippingBook Online newsletter