מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

Animated publication

- מרחבית ארצית

| תפיסה גאו –

תיירות

• אזור מעבר : לתנועות תיירות ממרכז הארץ לגליל וסובב כנרת של תיירות פנים ותיירות נכנסת • נגישות טובה , אך טובה ": מידי " הארכת כביש 6 גרמה לתנועה לכנרת ולגליל " לחלוף " מעל העמק , הנגישות הטובה אינה מייצרת צורך ללינה במרחב העמק .

מוקדי תיירות ותנועות תיירות ארציות

גליל

חיפה

טבריה

, טבריה

• ריכוז מוקדי אכסון תיירותי בשולי עמק יזרעאל (

נצרת

) חיפה מהווה השפעה על כלכליות האכסון בעמק .

, נצרת

• ללא מיתוג תיירותי מאפיין • תחרות עם מרחבי תיירות כפרית אחרים בישראל • שדה תעופה בינלאומי כנקודת מפנה – להקמת שדה התעופה יתרונות וחסרונות מבחינת פיתוח התיירות .

, חדרים לינות ומבקרים במוקדי תיירות בשולי עמק יזרעאל

כביש 77 לכיוון צומת במוביל

הערכת מבקרים ( במרחב ) מיליונים

היקף לינות 2018 "סה כ באלפים ( ) תיירים

היקף חדרים 2018 ( מלונות בלבד )

מוקדי תיירות

2

581 ( 280 )

1,600

חיפה

1.55

583 ( 569 )

1,400

נצרת

4.5

2,399

5,450

טבריה וסובב כנרת

1,284 )

(

8.05

3,563

8,450

כ"סה

1,933 )

(

2018 ; מבקרים במרחב – הערכה על פי אחוז מבקרים תיירות נכנסת מסקר משרד התיירות לתיירות נכנסת 2018 ומיצוע נתונים נוספים .

: מקורות חדרים ולינות - התאחדות המלונות בישראל , נתוני

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

- מרחבית אזורית

| תפיסה גאו –

תיירות

תיירות במרחב הכפרי כעורף לאוכלוסייה העירונית ולתיירות העירונית במרחב הקרוב : • האוכלוסייה במרחב הקרוב הינה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר ל ביקורי יום של משפחות , השוק החינוכי והמוסדי באתרי המועצה האזורית עמק יזרעאל . • רכבת העמק בציר חיפה – עפולה מחזקת מגמה זו .

אוכלוסייה וצפי אוכלוסייה במעגל הקרוב

אוכלוסייה במרחב האזורי

יעד אוכלוסייה עפ " י תכנית מתאר

2017 )

( תושבים

יישוב עירוני

330,000

281,000

חיפה

97,000

76,550

נצרת

: מקורות ס"למ: תושבים 2017 ; יעדי אוכלוסייה : מסמכי תכניות המתאר

חיפה

שפרעם

80,000

40,600

נצרת עילית

נשר

100,000

49,100

עפולה

. ק טבעון

33,000

22,700

יוקנעם עילית

רמת ישי

נצרת

70,000 ( תכנית בהכנה )

כ

26,000

נשר

מגדל העמק

50,000

25,400

מגדל העמק

יקנעם

16,450 ( תכנית בהכנה )

כ

7,700

רמת ישי

עפולה

26,500

17,800

קריית טבעון

96,400

41,000

שפרעם

בתכנון

38,000

עמק יזרעאל

. א.מ

כ 1,765,000

623,500

כ"סה

גידול האוכלוסייה הצפוי ביישובים מחוץ למועצה במעגל הקרוב הינו פי 3 מהקיים וצופן בחובו הזדמנות למינוף תיירות עמק יזרעאל כעורף לאוכלוסיית היישובים העירוניים כמרחב פנאי , נופש וטיילות .

– עפולה תצלום אויר

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

במרחב המועצה משאבי תיירות הנשענים על הטבע , החקלאות והנוף ומורשת ארכיאולוגיה , ההיסטוריה וההתיישבות . היצע התיירות במועצה האזורית עמק יזרעאל

אתרי מורשת , היסטוריה ותרבות

אתרי טבע , קיימות וטיילות

תיירות כפרית וחקלאית

• נחל הקישון • נחל ציפורי • נחל תבור

• גן לאומי בית שערים • גן לאומי ציפורי • מוזיאון העמק יפעת • החצר הגדולה במרחביה • אתר רכבת העמק המשוחזר כפר יהושוע • המוזיאון הארכיאולוגי בעין דור • מוזיאון מזרע הקטנה • משטרת נהלל ההיסטורית מרכז – מבקרים • הסליק בנהלל • בית חנקין בכפר יהושוע • בית עלמין נהלל • מבני ראשית התיישבות ; אנדרטאות

בקיבוצים ,

ארוח חדרי

• אכסון תיירותי :

צימרים • ) מעט ( הסעדה • גלריות וסדנאות אומן • היצע רחב ומגוון של אתרי תיירות חקלאית • פסטיבל חלב ודבש ; פסטיבל טעמים בעמקים • עסקי תיירות ספורט ואתגר

• שבילי טיול ארציים ואזוריים : שביל ישראל , שביל הסנהדרין שביל יזרעאל , שבילי טיול מקומיים • מרכז מבקרים אתר אשכול • תל שימרון • שמורת אלוני אבא • מתחמי פריחה עונתיים • עיינות ציפורי • שבילי אופניים ( אופני שטח : סינגלים ושבילים לבנים .) מעיינות • • מרכז שדה ויער ציפורי

טחנת הנזירים

חוות דרך התבלינים

גן לאומי בית שערים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

תיירות במועצה האזורית עמק יזרעאל – עסקי תיירות ביישובים

מעל 10 עסקים ליישוב יישוב עסקים בית לחם הגלילית 43 הושעיה 29 ציפורי 19 הרדוף 16 עין דור 15 יפעת 12 כפר ברוך 12 נהלל 12 מרחביה מושב 11 שדה יעקב 11

5-9 עסקים ליישוב

פדיון שנתי

ביקורים בשנה ( ) אלפים

מספר עסקים

היקף משרות

עסקים

חנתון גניגר דברת יישוב

עסקים

יישוב מזרע

פירוט

6 5 5

9 9 8 8 8 7 7 6 6

) מליון (

תל עדשים

כפר נופש אכסניה )

, מלון ( מלונאות

גבת

6

)א"חד

( 270

מנשית זבדה

היוגב

56

( צימרים 116 )א"חד

אכסון תיירותי

5 5

כפר יהושוע בית שערים מרחביה קיבוץ אלוני אבא הסוללים

4

) מיטות

700

כ ( קמפינג

עדי

כ "סה 386 ( א"חד

195

66

) מיטות

1,830

245

3.2

) לינות (

24

, בית בד יקב ומכוורת

חקלאות ישירה , מרכזי מבקרים וסיורי משק

21

תיירות חקלאית

10 20 75 27 11 28

חוות סוסים

משתלות

260

18.95 2.363

495 67.5 350 224

"סה כ עסקי תיירות חקלאית

40 56

, מבוך חדר בריחה

פעילות אתגר ,

תיירות כפרית תיירות מורשת

7

גנים לאומיים , מוזיאונים ואתרי ביקור

112

11.2

מסעדות וקפה

הסעדה

, אמנות סדנאות

70

2.82

47

47

, סטודיו מרכז סדנאות

גלריות ,

ובתי מלאכה מסחר תיירותי

36

3.6

180

12

חנויות וינטאג ,' בוטיקים

הוליסטיקה ומטפלים

50

5.25

35

38

יקב שדות – שדה יעקב

870

54.4

1,594

304

כ"סה

/ אתרי מיזמי תיירות ביישובים

• ברחבי המועצה כ 300

• היקף משמעותי של אתרי תיירות חקלאית • : אכסון מעט מאוד מתקני אכסון לקבוצות

• היקף הביקורים השנתי מוערך בכ 1.6 מליון ביקורים ועוד כ 1 מליון ביקורים בשטחים הפתוחים המתפרשים על שטח רחב ועל הרבה עסקים – על אף ההיקף המרשים – בפועל הביצועים נמוכים • פדיון שנתי כ 55 ; מליון היקף משרות ישירות כ 870 .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

מיפוי בעלי עניין , תשתית אזרחית ומתווה לשיתוף הציבור

מיפוי בעלי עניין ביישוב לדוגמה :

התקיים סבב

במהלך חודשים יולי - יוני -מאי מפגשים וסיורים נציגי של התכנון ונציגות הנהגות

כל תושבי - הישוב י ועד " מיוצגים ע

חברי קיבוץ / בעלי נחלות - במושב חברים ,ח" באגש י ועד " מיוצגים ע , ח" אגש קיים בכל היישובים החקלאיים

בעלי נכסים - ביישוב חברי אגודה קהילתית , " מיוצגים ע י הנהלת - אגודה קיים בחלק מהיישובים

צוות התכנון מינהל

. הישובים

, מקומי קיים בכל

הישובים

מהמפגשים

שעלו

כלליות

סוגיות

בישובים יפורטו בהמשך יחידות משנה | קצב גידול | תעסוקה | בני " קליטת " ההרחבה | צביון על שמירה כפרי | פעילות חקלאית | איוש נחלות

בעלי עניין נוספים לדוגמא :

חינוך

חקלאים

בעלי עסקים

בלפוריה

מזרע

תל עדשים

גבת

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

מיפוי בעלי עניין , תשתית אזרחית ומתווה לשיתוף הציבור

המשך שיתוף הציבור בתכנית המתאר

• ראיונות • סקירה אינטרנטית • סבב מפגשי מנהיגות בישובים • סקר תושבים

מתוך סקר התושבים ( תחילת הפצה באוגוסט )

1

לימוד מצב קיים וניתוחו

• מפגש תושבים פתוח – 23.9.19

2

מפגש לבעלי תפקידים במועצה ובישובים

הגדרת חזון

יידוע והסברה באינטרנט

• מפגשים עם מנהיגות הישובים עפ " י הצורך

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

הזמנה למפגש ב 23.9.19

• מפגשים פתוחים עפ " י אשכולות - דיון בסוגיות מקומיות עפ " י הצורך

3

)

• מפגשים עם קבוצות ממוקדות י צורך "עפ(

4

מפגש תושבים פתוח להצגת התכנית לציבור

הכנת מסמכים

בית זייד

חנתון

גבת

שדה יעקב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

, תיירות טיילות ושימור

. א.מ עמק יזרעאל מציעה תכנים תיירותיים ייחודיים , של מרחב כפרי וחקלאי בעל מורשת עשירה

אמנים

תיירות מורשת

עגלות קפה

מסלולי פריחה

אופניים

טמפלרים

תיירות חקלאית

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

7

מאפייני התיירות ואמצעים להעצמה

מאפיין ייחודי להעצמה תיירותית " : רוח העמק "

תיירות כפרית וחקלאית

וטיילות ט"נב

גורמי המשיכה המרכזיים הינם אתרי ( מורשת גן לאומי בית שערים וגן לאומי ; ) ציפורי מורשת ההתיישבות . אתרי מורשת

אזור מעבר

עוגנים

עמק יזרעאל חסר משאבי תיירות חזקים שיכולים להוות כוח משיכה ארצי

חוזקה בתיירות אופני ; שטח שביל יזרעאל ; פינות חמד במרחב . עלויות תחזוקה .

יוזמות רבות במועצה . רווחיות נמוכה ( מוזיאונים חקלאיים ; מרכזי מבקרים .) מעט אכסון תיירותי ( מכפיל כלכלי עיקרי )

מעבר תנועה תיירותית מהמרכז , לנצרת , טבריה והגליל .

העצמת האכסון : התיירותי

רצף וקישוריות , מערך שבילים ומבואות / טיפוח נקודות עניין וחן , תרומה לשיקום , אקולוגי העצמת שביל יזרעאל

חיזוק מתחמים

חיבור מוקדים לסיפור תמטי להעצמת המיתוג התיירותי ; הוספת שימושי , תיירות מסחר ותרבות למבנים ומתחמים לשימור

: האתגר להשהות את

, קיימים יצירת עוגנים חדשים ובכך להביא לכוח קניה לשירותי תיירות מניבים ( , אכסון , הסעדה הדרכה וכו '.)

/ שדרוג

/ הרחבה

/ גיוון

התנועה העוברת .

, טיפול הסדרה והעצמה של עסקי תיירות ביישובים , ח"פל : מרכז יישובי

. חדש / ; שינוי

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

8

אסטרטגיה להעצמת התיירות במרחב

• בעמק עוגנים תיירותיים , נקודות ענין ושבילי טיול רבים , תמות הפזורות במרחב וישובים . • התכנית מציעה אסטרטגיה תיכנונית לארגון והעצמת התיירות במרחב

p

p

ישוב

נקודות חן ועניין

עוגנים

צירי תוכן תמטיים

נימים – שבילי אופניים וטיול

ישובים

p

יער

p

ישוב

קפסולה

ישוב

אכסון תיירותי

ישוב דרך קיימת יער קק ל" שמורת טבע מוקד תיירותי מקומי

כניסה לקפסולה אכסון מלונאי /

• הקפסולות הוגדרו באזורים בהם קיימים עוגנים תיירותיים משמעותיים . סביבם זוהתה הפעילות התיירותית הקיימת והוצעו תוספות על מנת להשלים ולהעצים מערכת המספקת את צרכי המבקר ליום פעילות שלם ואף יותר . • זאת על ידי יצירת פלטפורמה ניהולית וממוקדת למרחב . מוגדר • פירוט נוסף ידון בנספח הישום בתכנית זו .

/ צימרים קמפינג

חניה קיימת מבואה

p

p

עוגן תיירותי עוגן תיירותי פונציאלי שביל קיים שביל מתוכנן

אכסון מוצע חניה מוצעת מבואה מוצעת שביל מוצע

p

p

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

9

קפסולות תיירותיות

קפסולה

79

עוגנים לחיזוק בתחום המועצה

עוגנים קיימים בתחום המועצה

65

77

11

1 4 7 8 9 16

בית שערים נחל תבור שמורת אלונים נחל ציפורי גן לאומי ציפורי .ת רכבת יהושע

אגם ברוך תל חנתון תל שדוד חוות שטוק מחנה ישראל מנחת מגידו משטרת נהלל תל יפער

חנתון

עדי

14 15 17 18 10 11 12 13

סואעד

הרדוף

77

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

תל שמרון 19 עוגנים קיימים מחוץ למועצה

7

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

נחל השופט גן לאומי מגידו הר תבור נצרת העתיקה

2 3 5 6

6

מוקד מסחר

13 17

מנשייה זבדה

19

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

נוף הגליל

1

בית זיד

נצרת

6

נהלל

75

73

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

כפר יהושע

5

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

רמת דוד

16

גבת

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

גניגר

שביל הסנדרין שביל רמות מנשה

שריד

73

תל עדשים

יקנעם עילית

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

- שביל טיול סימון שבילים

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

כפר גדעון

גזית

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן

גבעת המורה

2

10

18

קפסולה תיירותית

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

15

3

71 הוגדרו 6 קפסולות ברחבי המועצה , המאופיינות ב : • מגוון מוקדים ופעילויות אשר יכולים לספק חצי / יום ביקור שאינו כרוך בנסיעות ארוכות וחזרה לדרכים ראשיות • הן אינן על הדרכים הראשיות , הגישה הינה מדרך מקומית

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

10

הרדוף

E18

קפסולת אלונים

מעין הסוסים

אלון הגליל

נחל ציפורי

הסוללים

B17

כעביה

טבאש

מצפה זבולון

p

7

בסמת טבעון

שמורת אלוני אבא

בית לחם הגלילית

_

- שביל טיול סימון שבילים

p

p

שמשית שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

p p

אלוני אבא

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

חוות התבלינים

שביל הסנדרין

77

7513

עילוט

גבעת אלה שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

אלונים

באר אבא

טבעון

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

מצפה האלה

עין חזין

p

האלון הגדול

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

p

מאגר חזין

באר טבעון

.

תל שמרון

: אכסון שינוי או הרחבה

חוות שטוק

גן לאומי בית שערים

p p p p

75

מנשייה זבדה

ריכוז צימרים קיים קמפינג

13

19

17

1

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

_

סובב רמת ישי

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

משטרת נהלל

רמת ישי

0

1,000

500

בית שערים

שדה יעקב

73

נהלל

המלצות תכנוניות : •

בית שערים • באלוני אבא פיתוח מרכז אמנים בלולים הישנים ( במקום ריכוז של סדנאות ) • באלוני אבא בחינת האפשרות למלונית בוטיק במבנה טמפלרי של האגודה • מבואה בכניסה לשמורת אלוני אבא "עפ( י תכנית מאושרת ) • טיפוח מעיינות ( על פי סיכום הפגישה עם רט )ג" • מלון בוטיק "ב בית הקליפות " בבית לחם הגלילית

- תרבות חקלאות לשימור

להגדיר את הקפסולה כולה כמכלול נוף -

יצירת זיקה תיירותית בין אלוני אבא לבית לחם הגלילית

• •

- תיירותית חקלאית בבית לחם הגלילית

בחינת דרך היקפית

75 • יצירת מסלולי טיול מעגליים באמצעות קישורים בין שבילים קיימים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

11

כפר יהושע

קפסולת נחל תבור

5

כפר תבור

הר תבור

65

פארק דבוריה

בריכת

- שביל טיול סימון שבילים

כפר קיש

קישיון

p

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

מעלה קיש

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

עין דור

עין טבחית

p

שביל הסנדרין

4

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

שמורת נחל תבור

7276

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

כפר

עין דור

מסר

p

.

מצפה

אלעד

: אכסון שינוי או הרחבה

.

גזית

p p p p

ריכוז צימרים קיים קמפינג

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

טמרה

_

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

0

1,000

500

איתור מיקום לקמפינג בין עין דור לגזית בזיקה לשביל ישראל

המלצות תכנוניות : •

• שביל טיול בשדות המשלים מעגל בין שביל יזרעאל למבואה המוצעת בפארק דבוריה

הקמת מבואה לנחל תבור לממשק יעיל של המבקרים

: גזית העתקת אזור התיירות במזרחה בהתאמה להצעת התכנית בהכנה

1986 )

• מתקן הארוח בעין דור פועל בייעוד " מוסד חינוכי " על פי תכנית ג / 4222 (

ללא ייעוד לתיירות . הוספת ייעוד תיירות לתכנית

נעוארה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

12

נימים – שבילי אופניים וטיול כגורם מאחד

79

שביל עמק יזרעאל שביל – אזורי כגורם מאחד

65

77

11

חנתון

עדי

המלצות להמשך פיתוח השביל : • הרחבת מגוון האטרקציות : o לאורך השביל : נקודות חן ופריחה , טיפוח מעיינות , אתרי ביקור ועניין . o בישובים : , אכסון תיירות חקלאית ושרותי תיירות . • יצירת מגוון מסלולי טיול לקהלי יעד שונים : o חלוקה למקטעי הליכה יומיים o הוספת שבילים מעגליים . קצרים • הנגשה למטיילים : הגדרת " ראשי שביל " , חיבור לישובים , פתרונות חניה וגישה לתחבורה , ציבורית חיבור למערך שבילים בין אזורי . פיתוח ותחזוקה שוטפת , לרבות שילוב הקהילה בתחזוקה . • פרסום השביל כמותג טיילות ברמה הארצית .

סואעד

הרדוף

77

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

77

7

בית לחם הגלילית

שמשית

79

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

מנשייה זבדה

6

13 17

19

תמרת

כפר החורש

שדה יעקב

1

בית זיד

6

נהלל

75

בית שערים

73

כפר יהושע

5

יפעת

רמת דוד

16

גבת

גניגר

73

שריד

תל עדשים

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

כפר גדעון

גזית

2

10

18

66

היוגב

מרחביה

65

15

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי שביל יזרעאל קיים / מתוכנן שבילים מעגליים לפיתוח

, ניהול •

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

13

נימים – שבילי אופניים וטיול כגורם מאחד

שביל סובב ציפורי כדוגמה ליוזמה מקומית " : בשבילי ציפורי :" קשירת העסקים המקומיים , טיפוח אתרים במרחב וחיבור לשבילים . אזוריים

מוקד עניין שביל ישראל שביל הסנהדרין שביל ישוע שביל יזרעאל שבילי אופניים נקודת עניין חדשה שביל סובב ציפורי . טיילת נ ציפורי

מקור וזכויות : צוות היגוי " בשבילי ציפורי "

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

14

צירי תוכן תמטיים

79

ציר הערים הכנעניות : • בין תל שונם לתל שימרון שרידי הדרך הרומית - ביזנטית מלגיו ( ) מגידו לציפורי : • יפעת - בתא 'ג מבאר - צומת - נהלל חרבת שמשית - ציפורי ציר רבי יהודה הנשיא : • בין בית שערים לציפורי ציר רכבת העמק : • מקטע רבת העמק שנמצא בתחום המועצה . ציר הטמפלרים : • בית לחם הגלילית - אלוני אבא ציר ראשית ההתיישבות בעמק : - מרחביה נהלל - גניגר . א חלקם עוברים באותו תוואי , ומעניקים לו שכבות תוכן . ב . הפיכתם לשבילי הליכה , דורשת פירוט ברזולוציה גבוהה . 77 צירי מורשת תיירותית בעלי נושא / רעיון משותף

65

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

77

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

נהלל

75

73

בית זיד

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

יפעת

מגדל העמק

איכסאל

רמת דוד

גבת

6

גניגר

תל עדשים

73

שריד

יקנעם עילית

עין דור

מזרע

60

65

דברת

אחוזת ברק

כפר ברוך

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

ישובים היסטוריים קיימים בתחום המועצה :

ישוב טמפלרי

" תוכנן ע י ריכרד קאופמן י " תוכנן ע ברוולד ובהמשך ע " י קאופמן " תוכנן ע י אחרים

71

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

15

צירי תוכן תמטיים | ציר הערים הכנעניות

מכתבי חימר חקוקים בכתב יתדות נחשפו במצרים בשלהי - המאה ה 19 באתר עמארנה . במכתבים נמצאו איזכורים לערים עתיקות וחשובות שהתקיימו בעמק במאה ה -14 , ס" לפנה הנוכחים כיום כתלים רב שכבתיים חשובים : • תל מגידו – מרכז שלטון המשמעותי ביותר באזור , לאורך אלפי שנים . מחוץ לתחום המועצה עם השפעת עצומה בהיבטי מורשת . תל שמרון – תל מקראי הנזכר בתנ " ך כעיר שמעון . לכאן עלה גרעין נהלל , ובו גם בית הקברות שלו . תל שונם – מזוהה עם הכפר סולם הסמוך למרחביה . לאורך הציר בין שונם לשמרון שריד שתי ערים חשובות , שלא נזכרות בכתבי תל עמארנה : - תל שדוד בו נחשף ארון קבורה המעיד על נוכחות מצרית . תל יפאר – חשיבותו החל מתקופת הברונזה המאוחרת ועד לתקופה האסלאמית . • •

79

65

77

77

77

79

6

תל שמרון

75

73

תל שדוד

73

60

65

תל יפאר יפאר

66

תל שונם

65

לגיו / תל מגידו

עיר קדומה חשובה

תחום הכרזת עתיקות

71

שטח שיפוט המועצה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

16

צירי תוכן תמטיים | ציר ראשית ההתיישבות

יהושע חנקין רכש עבור ההסתדרות הציונית את מרבית אדמות העמק בראשית - המאה ה 20– מוקד עליה לקרקע של גרעיני התיישבות בני העליה השניה והשלישית . הם היו בעלי תפיסות עולם חברתיות שונות , וביקשו לבטא זאת באופי הישובים שהקימו . ' אדר אלכסנדר ברוולד , תכנן את הקואופרציה של מרחביה , הישוב הציוני הראשון בעמק , בשנת 1910 . -ב 1921 הוקמו מושב העובדים הראשון נהלל והקיבוץ הראשון עין חרוד . עד שנת 1928 הושלם רצף התיישבותי של קיבוצים ומושבים בעמק - רובם פרי תכנונו של אדר ' ריכארד . קאופמן הטיפולוגיה שיקפה והותאמה לתפיסה החברתית של גרעיני ההתיישבות , וכללה מודלים , חדשניים ברמה עולמית , לתכנון קהילתי . מבני ציבור

79

65

77

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

. י חנקין

77

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

.א ברוולד

6

אלונים

מנשייה זבדה

כפר תקוה

תמרת

רמת ישי

נוף הגליל

כפר החורש

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

נהלל

75

73

בית זיד

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

יפעת

מגדל העמק

איכסאל

רמת דוד

גבת

.ר קאופמן

גניגר

תל עדשים

73

יקנעם עילית

עין דור

שריד

מזרע

60

65

דברת

אחוזת ברק

כפר ברוך

כפר גדעון

גזית

בלפוריה

גבעת המורה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

ישובים היסטוריים קיימים בתחום המועצה :

ישוב טמפלרי

" תוכנן ע י ריכרד קאופמן י " תוכנן ע ברוולד ובהמשך ע " י קאופמן " תוכנן ע י אחרים

71

תוכננו על ידי מיטב האדריכלים בארץ .

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

17

אכסון תיירותי | פרוגרמה

אמצעים לעידוד מימוש תכניות לאכסון תיירותי

חיזוק והרחבת מתחמים מאושרים , שינוי מיקום , המרת זכויות בייעוד א"חד מגורים כפר נופש מלון / כפרי

מלון בוטיק

למרבית המושבים ח"פל תכנית . מאושרת קונפליקט מובנה בין התיירות לקהילה צימרים

קמפינג

חאן / אכסניה

עידוד תשתיות ( קמפינג בסיסי ומשולב ) , בזיקה לאתרי טבע ושביל יזרעאל

אכסון עממי לקבוצות / חינוכיות מרכז סביבה וטיולים

זיהוי מבני מורשת מתאימים לאכסון תיירותי

• משטרת נהלל • כפר ברוך ביער קק ל" • תחנת הרכבת כפר יהושע • בין עין דור לגזית ( איתור מיקום ) • גן לאומי ציפורי ( קמפינג משולב )

• השארת זכויות מוקנות • עידוד פיתוח תשתיות תיירות במרכזי יישוב ( בשטחי ומבני אגודה )

• מחנה ישראל –

- עין דור כפר נופש

• " בית הקליפות בית " לחם הגלילית ) חדש ( • חוות שטוק אכסון – מבקרי נווה יער ) חדש ( • אלוני אבא ? • ?

, שיקום שימור ופיתוח , אכסנייה מרכז יציאה

ומרכז הוליסטי ) חדש (

– גזית שינוי מיקום

לטיולים ) חדש ( • סוואד חאן – חמרה

• הרחבה – גניגר • הרחבה – הרדוף •

לינה ומרכז תרבות ) חדש ( בדואי • - חנתון הרחבת האכסניה

הרחבה – הושעיה

: קיים 4 אתרים כ 700 מיטות

56

: קיים 115 , א"חד

: קיים חנתון ועין דור 37 א"חד

: קיים 218 א"חד

לא קיים

מפעילים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

18

מאושר ומוצע )

אכסון תיירות | פרישה במרחב , קיים (

79

65

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

77

חנתון

עדי

.

.

סואעד

הרדוף

: אכסון שינוי או הרחבה

77

הושעיה

אלון הגליל

ריכוז צימרים קיים קמפינג

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

6

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

נוף הגליל

בית זיד

נצרת

נהלל

75

73

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

.

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

73

אכסון תיירותי קיים • כ 270 חדרי כפר נופש / "סה כ חדרי אירוח בתכנון : מפורט 1,103 ( ח או " ללא פל ביעוד מגורים ) תוספת מוצעת : 245 א "חד ( אלוני אבא לבחינה )

תל עדשים

יקנעם עילית

עין דור

60

.

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

וכ אכסניה 115 חדרי צימר .

מעט אכסון לקבוצות ; • היקף צימרים משמעותי : בית לחם הגלילית , , ציפורי והושעיה • כ 195 אלף לינות שנתיות

71

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

19

Made with FlippingBook Online newsletter