מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

נימים – שבילי אופניים וטיול כגורם מאחד

שביל סובב ציפורי כדוגמה ליוזמה מקומית " : בשבילי ציפורי :" קשירת העסקים המקומיים , טיפוח אתרים במרחב וחיבור לשבילים . אזוריים

מוקד עניין שביל ישראל שביל הסנהדרין שביל ישוע שביל יזרעאל שבילי אופניים נקודת עניין חדשה שביל סובב ציפורי . טיילת נ ציפורי

מקור וזכויות : צוות היגוי " בשבילי ציפורי "

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

14

Made with FlippingBook Online newsletter