מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

סביבה I א "תמ 35 /1

תחום שיפוט

מכלול נופי בקעת בית נטופה

מרקם משולב ברוב שטח המועצה

79

מכלול נופי בית לחם הגלילית

מרקם עירוני מגדל העמק כולל בתוכו את יפעת והושעיה . מירקם עירוני עפולה כולל את אחוזת ברק . ק, מרחביה ומ . מרחביה מכלולי נוף ומעטפת המכלול – - עמק יזרעאל - סמל לראשית ההתיישבות בא " י ולנוף . החקלאי - בית לחם הגלילית שמורות וגנים בעיקר בצפון המועצה מסדרונות אקולוגיים ארציים חוצים את המועצה כביש 71( לא קיים בפועל ) רצועת נחל מכלול כפרי לשימור - כולל את , נהלל בית לחם הגלילית ואלוני . אבא מרקם כפרי - סמוך לעפולה יער וייעור - סמוך לעפולה

77

מכלול נופי דרך הבשורה

70

הושעיה

כנא כפר

75

79

77

נצרת

75

מכלול נופי יבנאל וכדורי

מרקם עירוני מגדל העמק

יפעת

73

65

6

אחוזת ברק

71

60

מכלול נופי עמק יזרעאל

מירקם עירוני עפולה

66

71

מכלול נופי רמת מנשה

מרחביה

. מ. ק

65

מכלול נופי עמק בית שאן וגבעת חרוד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online