מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

קריטריונים לרמת ערכיות

ערכיות גבוהה

• מכלול נופי על פי תמ א " 35 /1 • יערות , שמורות וגנים לאומיים

שטחים מוגנים סטטוטורית

• שטחים חקלאיים פתוחים בתחום פשט הצפה או בתחום נחל

רגישות ניקוזית

• שטחים חקלאיים פתוחים בתחום ובסמוך למסדרונות אקולוגיים

מסדרון אקולוגי וסביבתו

• שטחים חקלאיים פתוחים המהווים נוף מורשת , בנצפות גבוהה מכבישים בין עירוניים וממוקדי תיירות עבור קהל צופים גדול .

השפעה חזותית גבוהה

• אזורים חקלאיים המהווים חלק מרצף של מרחבים פתוחים

פגיעה ברצף שטחים פתוחים

ערכיות בינונית

שטחים חקלאיים פתוחים , שלא חלות עליהם ההגדרות של ערכיות גבוהה והם בנצפות בינונית

ערכיות נמוכה שטחים חקלאיים פתוחים צמודי דופן לישוב או למוקד בנוי , בנצפות נמוכה ושלא חלות עליהם ההגדרות של ערכיות גבוהה שטחים שדורגו בערכיות נמוכה מהווים מרחב חיפוש להקמת משק מבני ( במקרים אותר לא בהם מתאים שטח בתחום הפיתוח .) הישובים של בהמשך תהליך , התכנון תוצע בסיס על מדיניות מפת הערכיות לפיתוח תשתיות ופיתוח אחר

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online