מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

במחוז צפון אושרה בשנת 2017 תכנית מתאר מחוזית למבנים חקלאיים ג - 21904

רגישות סביבתית

מ"תמ 2/9

מאפשרת להוציא היתרי בניה למבנים חקלאיים שונים בהתאם לתשריט רגישות סביבתית של מ"תמ 2 /9

בתכנית כוללנית ניתן לחרוג מתכנית ג - 21904

מדיניות התכנון המוצעת בתכנית : המתאר • - ככלל הטמעה של תכנית /ג 21904 • במקומות ספציפיים יוגדרו מגבלות על מבנים מסוג מסויים , למשל חממות בפשטי הצפה של . נחלים במקומות אחרים יוגדרו אזורים המאפשרים מבנים חקלאיים שאינם מותרים בג / 21904 - למשל חממות ביישובי צפון , המועצה בשטחים שזוהו ברגישות נמוכה כמפורט בפרק ערכיות נופית . •

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online