מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

מבנים לגידול בעלי חיים | בדיקת מיקום ראשונית

• נערכה פרוגרמה לכל אחד מהישובים החקלאיים במועצה ובהתאם לה ניתנו ( ככל הניתן ) פתרונות בתחום הפיתוח של הישובים או בשטח צמוד דופן .

• במקומות בהם לא נמצא פתרון , אותרו שטחים מחוץ לתחום הפיתוח , ובמידת האפשר הוצעו פתרונות משותפים למספר ישובים .

12 ישובים בהם לא נדרשת תוספת שטח מעבר למאושר

הערות

תוספת נדרשת )'ד(

)'ד( שטח נדרש

שטח משק מרוכז מאושר )'ד(

שם ישוב

סוג יישוב

0 0 0 0

50 21 10

68 30 12 10

אלוני אבא

מושב מושב מושב מושב

בית זייד בלפוריה

ישובים בהם שטחים ביעוד מבני משק העולים משמעותית על ניתן – הנדרש לבחון שימוש בשטחים אלה כמענה לישובים . אחרים

0

כפר גדעון

נדרשים 47 דונם לרפת . שאר המבנים לגידול בעלי חיים יכולים לקבל מענה בחלקות א

0

75

67

ציפורי

מושב

0 0 0 0 0 0 0

45

396 218 168 270

אלון הגליל

קהילתי

167

גזית

קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ

14

דברת יפעת

187

11

14 85

כפר החורש

0

- מרחביה קיבוץ

117

145

עין דור

7 ישובים בהם נדרשת תוספת – אך יש מקום בתוך שטח המחנה או צמוד דופן למחנה

הערות

תוספת נדרשת )'ד(

)'ד( שטח נדרש

שטח משק מרוכז מאושר )'ד(

שם ישוב

סוג יישוב

מיקום מוצע בשטח כלוא בין חלקות א והרכבת שינוי הוראות תכנית כך שיתאפשרו דירים יותר גדולים להגדיל את הרפת על חשבון שטחי בינוי אחרים בקיבוץ ?

71

71

16

כפר ברוך

מושב

זכויות בניה ללא ( תוספת שטח קרקע )

0

מנשיה זבדה

כפר ערבי

20

61

100

גניגר

קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ

-רה ארגון שטחי משק ותעשיה הגדלת הרפת במקום הרחבה

10 40

55

50 77

הרדוף חנתון

129

העברת הרפת לגבת , לבקשת הקיבוץ חלק מהשטח למבני משק אינו במשבצת הקיבוץ

0

75

125

רמת דוד

0

84

234

שריד

קיבוץ

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online