מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

טיפול בפסולת חקלאית

התרחבות משקי בע " ח פעילים בעשורים הקרובים בכל ישובי המועצה יביא ל - גידול בפסולת

פסולת חקלאית

ח" משקי בע ( פרש ופגרים )

גידולים צמחיים

פסולת לא אורגנית ( יריעות פלסטיק , מיכלי תשומות וכו ')

פסולת אורגנית

מסה גדולה של פסולת הנדרשת לטיפול במתקנים

גדמי עקירות , פרי פסול ) שיווק

, גזם(

גישת משרד ס" להג קומפוסטציה או הפקת אנרגיה במתקן סגור יתרונות : ללא מטרדים סביבתיים "גד: חסרונות ש לא מכסה את עלויות הקומפוסט , שינוע

גישת משרד החקלאות זבל רפתות פיזור כזבל טרי בשדות

שיטת

תחנות איסוף במקומות מוגדרים לצורך העברה למפעלי מחזור מחוץ למועצה

טיפול

ריסוק והחזרה לשדות

יתרונות : נגיש לחקלאים , מבוצע מקומית ללא שינוע : חסרונות מטרדי ריח

הטמעה בהוראות אפשרות להקמת אזורים לריכוז פסולת צמחית בשדות , בסמוך לדרכים , וטיפול בה . ולריכוז פסולת פלסטיק בשטחים החקלאיים - לא נדרש מבנים

מתקנים קטנים לטיפול בפסולת בתוך המשקים . המשמעות : תוספת - של כ 5 "מ ר לפרה חולבת במשקים תדרש תוספת זכויות ו / או תוספת שטח מינורית לשטח מבני המשק

מוצע

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online