מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

מבנים לגידול בעלי חיים | פרוגרמה של הצרכים ביישובים

השנים הקרובות , תוך אבחנה בין ענפי הגידול השונים

עקרונות הפרוגרמה - התבססות על הגידולים הקיימים , ותחזית ל -20

מגמות בגידול בעלי חיים לשנת 2040 ענפי בעלי החיים העיקריים בעמק יזרעאל

.

ורביה פטם

( לבשר לולי ; צאן ;) מפטמה

: הינם רפת בקר ; חלב

: שונות

מגמות

ב ענף כל

ענף לול פטם •

מגמות בבקר לבשר ובצאן •

מגמות ארציות ברפת החלב • שחיקת מחירים • יתכן ביטול שיטת המכסות •

עודפי ייצור במצב הנוכחי

בבקר וצאן לבשר : עליה בביקושים בהתאם לגידול האוכלוסייה ; חלק מהביקוש המקומי מכוסה על ידי יבוא בחלב צאן : עליה בביקוש מעבר לגידול האוכלוסיה , אבל קיימת מגבלה של מכסות

תחרות גדולה בין משחטות , מובילה לתכנון לולים נוספים שאינם נחוצים מבחינת הביקוש לבשר עוף

לחץ מצד משרד האוצר להגדלה ואיחוד רפתות לחץ להעתקת רפתות מאזור המרכז לאזורי , פריפריה וממשקים משפחתיים קטנים לקיבוצים או לרפתות מאוחדות " קיבוציות " במושבים עמדת משרד החקלאות : יש לשריין שטחים המאפשרים הכפלה של הרפתות

מבני לול ריקים רבים ברחבי הארץ

לא ניתן לתכנן לולים במיקום צמוד דופן בשל מרחקים וטרינריים ( לפחות 100 ' מ ). ממגורים לא ניתן לתכנן לולים בחלקות א במושבים בשל גודל החוות ( מינימום 4 לולים בחווה .)

תכנון לולים הוא על חשבון שטחים חקלאיים פתוחים .

צורך לזהות שטחים בהם ניתן להגדיל את הרפתות בקיבוצים ובמושבים ולאחד רפתות במושבים בשטחים שאינם חלקה א ' המשמעות לעמק יזרעאל :

רצוי שלא לתכנן חוות לולים חדשות , שניתן להניח כי לא יהיו רווחיות . כדאי לאפשר הרחבה מינורית של חוות קיימות

צורך להגדיל משקים בהתאם לקצב גידול האוכלוסיה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online