מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

פארק אגם ברוך

• אושרה תכנית אב - כיום בתהליך תכנון מוקדם ומפורט בצפון השטח • פארק המשלב מפעל מים , הגנה מהצפות במורד הקישון , ) חיפה ( אקולוגיה , צפרות והנגשה לקהל . • שאיפה ליצירת עוגן תיירותי בעמק יזרעאל

גשר

" גן בוטני "

מרחב כניסה

מים קבועים

אזור בריכות שכשוך ושהייה

אחו לח וגדה

גבעת כניסה

גשר

גשרים

אמפי

איים צפים

מים קבועים

גשר

מאגר מקורות

סבך וגדה

חיץ - סוללה

סוללה

שטח הצפה מרכזי

חלופה תכנון מוקדם לצפון השטח - אזור המבואה הראשית

מיקום במרחב

חורף - מצב קיים

אופי הפיתוח והנגשת סיפור מפלסי המים והאיגום

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online