מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

עקרונות של מידרג פיתוח בשטחים חקלאיים פתוחים

מבני משק - פיתוח צמוד דופן

חממות ובתי רשת

בעדיפות ראשונה : מיצוי שטחי המשק הישוביים ובתחום ' חלקה א של הנחלות . בעדיפות שניייה : איתור שטחים בתחום חיפוש בהיקף של 200 ' מ מגבול הישוב אל השטחים הפתוחי ם או

בעדיפות ראשונה : מיצוי שטחי המשק הישוביים ובתחום חלקה א ' של הנחלות .

תחום פיתוח של הישוב

בעדיפות שלישית : שטחים בעלי ערכיות בינונית תחילה בעדיפות שנייה : בשטחים שאותרו בצמידות דופן לישוב ( רצועת 200 ).'מ

ערכיות נמוכה

ערכיות בינונית

בשטחים פתוחים אחרים , בהתאם לצרכים שהוגדרו בפרוגרמה החקלאית

ערכיות גבוהה

ובשטחים הפתוחים תוך שמירה על פיזור

בהמשך יוגדרו הנחיות פיזיות למיקום ופיזור חממות ובתי רשת בשטחים הפתוחים עפ " י מידרג הערכיות

הערכיות הנופית תהווה כלי תכנוני לניהול השטחים הפתוחים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

13

Made with FlippingBook Publishing Software